Księża uczący religii na Woli Mieleckiej

Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej został spalony w 1944 roku, a zajęcia rozpoczęły się 26.II.1944 r. w domu pożydowskim przy granicy wsi ze Trzcianą.[1] Religii uczył ks. Stanisław Zając, wikariusz z Książnic, a funkcję kierownika szkoły pełniła Maria Szymańska.[2] Trudne warunki nauczania, szczególnie brak podręczników oraz słabe opanowanie przez dzieci czytania i pisania, spowodowały wykorzystywanie książeczek do nabożeństw jako podręczników do nauki czytania. W roku 1945/46 dzięki staraniom gromady, obok gruzów spalonej szkoły, wybudowano barak z dwoma salami szkolnymi, który poświęcił ks. Zając po nabożeństwie w miejscowej kaplicy.[3] W roku 1952/53 było 84 uczniów (klasy II i III oraz IV i V były łączone, a młodzież klas VII uczęszczała do szkoły w Mielcu). W tym czasie usunięto nauczanie religii ze szkoły, dzieci natomiast wzięły udział w marcu 1953 r. w masówce Frontu Jedności Narodowej z powodu śmierci Stalina, połączonej z defiladą pierwszomajową. Od 1956/57 religia ponownie wróciła o szkoły, a dzieci miały wolne trzy dni od zajęć, przeznaczone na uczestnictwo w rekolekcjach. Ze względu na ciężkie warunki lokalowe w 1958 r. rozpoczęto budowę, a 9.II.1959 r. oddano do użytku nowy gmach szkoły, w którym nie znalazło się miejsce dla katechezy.[4] Lekcje religii były prowadzone w domu p. Agaty i Wojciecha Węgrzynów przez wikariusza z Książnic, ks. Władysława Kuczka (1958–1961).[5] Od roku szkolnego 1961/62, gdy Wola Mielecka przyłączona została do parafii pw. św. Mateusza w Mielcu, katechezę prowadzili księża wikariusze z Mielca: ks. Józef Nóżka do 1963 r., a następnie przez rok ks. Stanisław Longosz. Lekcje religii odbywały się w kaplicy.[6] Od roku 1965 katechizował ks. Zbigniew Ryznar. Po reformie szkolnictwa, w roku szkolnym 1966/67 wydłużono okres nauczania w szkole podstawowej do ośmiu lat.[7] Od roku 1969 katechizował w Woli Mieleckiej ks. Władysław Januś, a następnie (od 1971 r.) ks. Józef Ziobroń.[8] Warunki nauczania religii w kaplicy były trudne: nie ogrzewana, słabo oświetlona (dwa okna), zbyt mała dla ciągle wzrastającej liczby dzieci. Dlatego proboszcz mielecki, ks. Wojciech Madej w 1974 r. kupił od Józefa Fronca drewniany dom mieszkalny, który po niewielkich przeróbkach przystosowano na salę katechetyczną.[9] W niej uczył religii ks. Teodor Szarwark (do stycznia 1977 r.), a następnie ks. Jan Styrna (do czerwca 1977 r.). Przez rok szkolny 1977/78 religii uczyła S. Tarsylia ze Zgromadzenia Sióstr Józefitek.[10] Od roku 1978 katechizował ks. Andrzej Kurek, który w 1980 r. rozpoczął budowę nowego domu katechetycznego. Murowany budynek, powstały dzięki ofiarności i pracowitości wiernych został poświęcony i oddany do użytku w październiku 1982 r.[11] Od września tego roku do czerwca 1990 r. katechizował ks. Władysław Domarski, a w czasie jego rocznego urlopu zdrowotnego zastępowali go: ks. Stanisław Szary i S. Archangela Myja.[12] Po powrocie religii do szkoły katechetą został ks. Zbigniew Szostak do 1992 r., a następnie ks. Andrzej Sułek (do 1994 r.), ks. Stanisław Wąchała (do 1996 r.).[13] Przez rok szkolny 1994/95 katechizował ks. Leszek Rojowski.[14] Od 1996 r. religii uczy ks. Jerzy Krzanowski.

Księża uczący religii w Woli Mieleckiej:
Ks. Józef Nóżka 1961–1963
Ks. Stanisław Longosz 1964/1965
Ks. Zbigniew Ryznar 1965–1969
Ks. Władysław Januś 1969–1971
Ks. Józef Ziobroń 1971–1976
Ks. Teodor Szarwark 1976–I.1977
Ks. Jan Styrna III–VI.1977
S. Tarsylia 1977/1978
Ks. Andrzej Kurek 1978–1982
Ks. Władysław Domarski 1982–85 i 1986–1990
Ks. Stanisław Szary 1985/1986
S. Archangela Myja 1985/1986
Ks. Zbigniew Szostak 1990–1992
Ks. Andrzej Sułek 1992–1994
Ks. Stanisław Wąchała 1992–1996
Ks. Leszek Rojowski 1994/1995
Ks. Jerzy Krzanowski 1996
Ks. Marek Bach 1997-2004
Ks. Piotr Kruczyński 2000 - 2008
Ks. Zbigniew Smołkowicz 2004 -
Ks. Rafał Budzik 2005 - 2008
S.  Klemensa Kotwica 2006 - 2010
Ks. Zbigniew Kmiecik 2008 - 2009
Ks. Paweł Herudziński 2009 - 2014
Ks. mgr Wojciech Dudzik 2014 - 2018      / wcześniej wikariusz w parafii Rzepiennik Biskupi /
ks. mgr Dominik Mikulski  2018 -               / wcześniej wikariusz w parafii Rytro /

NÓŻKA JÓZEF
Urodzony 1 II 1924 r. w Brzeźnicy k. Mielca, święcenia przyjął 4.V.1952 r. Pracował jako wikariusz w parafiach: Baranów, Mielec – Fara (od 1958). Następnie był wikariuszem (od 1963), a potem proboszczem w Przeczycy. Od 1995 r. jest rezydentem w Brzeźnicy. W mieleckiej parafii katechizował w Woli Mieleckiej i Złotnikach. Zmarł 27 X 2009 roku, pochowany na cmentarzu w Brzeźnicy.

LONGOSZ STANISŁAW
Urodzony 14.III.1938 r., wyświęcony w 1962 r. W Mielcu był wikariuszem w latach 1964–65. Studiował na Wydziale Humanistycznym KUL, a następnie w Rzymie. Po studiach był wikariuszem w parafii Tarnów – Katedra (od 1976). O roku 1980 jest wykładowcą patrologii na KUL. W parafii mieleckiej uczył religii w SP w Złotnikach i SP w Woli Mieleckiej.[15]

RYZNAR ZBIGNIEW
Urodzony 10.III.1940 r. w Bieczu, s. Antoniego i Genowefy Liana. Po przyjęciu święceń kapłańskich (1964), pracował jako wikariusz w parafiach: Chorzelów (od 1964), Mielec – Fara (od 29.VII.1965), Tuchów (od 1969), Szczepanów (1971–73). Był proboszczem w Zborowicach (1976–1984) i w Szynwałdzie (1985–1995). W Mielcu katechizował w SP nr 1 w Mielcu, SP w Woli Mieleckiej i Złotnikach oraz w ZSZ w Mielcu.[16]

JANUŚ WŁADYSŁAW
Urodzony 28.I.1940 r., s. Józefa i Marii. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej (1954), uczył się w III LO w Tarnowie i w 1958 r. zdał maturę. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Był wikariuszem w następujących parafiach: Szczepanów (od 1964), Mielec pw. św. Mateusza (od 1968), Tarnów pw. św. Józefa (od 1971), Tuchów pw. św. Jakuba (od 1973), Buchcice (od 1975). Jest proboszczem w Oleśnie od 1984 r. W Mielcu katechizował w SP w Złotnikach i Woli Mieleckiej.[17]

ZIOBROŃ JÓZEF
Urodzony 11.XI.1951 r. w Rydzowie, wyświęcony w 1969 r. Był wikariuszem w Porąbce Uszewskiej (od 1969) i w Mielcu (od 1971). Od 1975 r. pracuje na misjach w Kongo. W mieleckiej parafii katechizował w Zasadniczej Szkole Handlowej, ZSZ oraz w SP w Woli Mieleckiej

SZRWARK TEODOR
Urodzony 8.VI.1939 r. w Woli Rogowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1964 r. Następnie pracował jako wikariusz w: Grobli (od 1964), Dębicy parafii pw. NMP (od 1967). Studiował na wydziale filozofii sekcji praktycznej KUL. Wikariusz w Mielcu (od 1976). Od marca 1977 r. referent Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. W 1990 r. został mianowany zastępcą dyrektora wydawnictwa diecezjalnego "„Biblos"” W Mielcu katechizował w Liceum Medycznym i SP w Woli Mieleckiej.

STYRNA JAN
Urodzony 25.I.1941 r. w Przyborowie, s. Władysława i Anny Kołas. Po ukończeniu LO w Tarnowie (1959), wstąpił do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 26.VI.1965 r. Pracował jako wikariusz w parafiach: Nowy Wiśnicz (od 1965), Krynica (1967–71 i 1975–77), Mielec pw. św. Mateusza (1977–78). W latach 1971–75 studiował na Instytucie Pastoralnym Sekcji Duszpasterstwa Rodzin (doktorat 1975). Od roku 1978 duszpasterz robotników polskich w diecezji berlińskiej. W 1980 r. został adiunktem ATK w Warszawie. W latach 1982–91 proboszcz i dziekan w Bieczu. Od 1991 jest biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. W parafii mieleckiej katechizował w Liceum Medycznym, LO i SP nr 2 i SP w Woli Mieleckiej. Prowadził grupy młodzieżowe w Woli Mieleckiej i Złotnikach, zaangażowany w duszpasterstwo rodzin.[18]

KUREK ANDRZEJ
Urodzony 15.V.1951 r. w Podłopieniu, s. Władysława i Heleny Kurek. Po ukończonych szkołach: podstawowej w Tymbarku i Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (1969), wstąpił do Seminarium Duchownego, odbywał służbę wojskową. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 r. Pracował jako wikariusz w Lipnicy Murowanej (od 1976) i Mielcu (1978–82). W latach 1983–92 pracował na misjach w Congo (Kibuende, Mindouli, Loulombo). Od 1992 r. przebywa we Francji: w Pryżu, w Ranguevaux (diecezja Metz) jako poboszcz (od 1993). W Mielcu katechizował ZSZ, SP nr 2 w Mielcu, SP w Woli Mieleckiej. Prowadził scholę dziecięcą, kierował i czynnie uczestniczył w budowie punktu katechetycznego w Woli Mieleckiej.[19]

DOMARSKI WŁADYSŁAW
Syn Henryka i Wandy Mala, ur. 19.VI.1948 r. w Dębicy. W tamtejszym LO złożył egzamin dojrzałości (1966). Święcenia kapłańskie przyjął 28.V.1972 r. Pracował jako wikariusz w Tarnowie – Mościcach (od 1972), Krynicy Zdroju (od 1975), Chorzelowie (od 1980) i w parafii pw. św. Mateusza w Mielcu (od 30.VI.1982). W latach 1985–86 przebywał na urlopie zdrowotnym. 15.IV.1991 r. został zamianowany proboszczem w Barcicach. Zmarł nagle 31.V.1994 r. Pogrzeb odbył się w parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy. W Mielcu katechizował I LO, SP w Woli Mieleckiej. Był dekanalnym duszpasterzem nauczycieli.[20]

SUŁEK ANDRZEJ
Urodzony 28.VIII.1964 r. w Porąbce Uszewskiej, s. Jana i Heleny Gurgul. Szkołę Podstawową ukończył w Porąbce Uszewskiej (1979), Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie (1984), Seminarium Duchowne w Tarnowie (1991). Po święceniach kapłańskich był wikariuszem w mieleckiej parafii pw. św. Mateusza. Katechizował w SP nr 2 w Mielcu, SP w Woli Mieleckiej oraz w Liceum Medycznym. Zapoczątkował działalność Kręgu Rodzin, prowadził scholę gregoriańską, opiekował się zespołem muzycznym „Franciszkańskie Ścieżki”. O 1994 r. studiuje psychologię na KUL.[21]

WĄCHAŁA STANISŁAW
Urodzony w 1967 r., po przyjęciu święceń kapłańskich (1992) był wikariuszem w Mielcu – Farze. Od roku 1996 jest wikariuszem w Tarnowie w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej. W mielcu uczył religii w Liceum Medycznym, SP nr 2 i SP w Woli Mieleckiej; prowadził duszpasterstwo głuchoniemych.

ROJOWSKI LESZEK
Urodzony 9.IX.1967 r. w Borowej, s. Józefa i Czesławy Skrzyniarz. Po ukończeniu SP w Glinach Małych (1982), LO i zdaniu matury (1986), wstąpił do Seminarium. Wyświęcony na kapłana w 1992 r. Pracował jako wikariusz w Skrzyszowie (od 1992) i Mielcu – Farze (1994–1995). Obecnie studiuje teologię pastoralną w Rzymie. W parafii mieleckiej uczył religii w Liceum Medycznym i SP w Woli Mieleckiej.[22]

KRZANOWSKI JERZY
Urodzony 11.IV.1971 r. w Jaśle. Pochodzi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Po przyjęciu święceń kapłańskich (1996), został wikariuszem w parafii pw. św. Mateusza w Mielcu. Katechizuje w ZSZ nr 1 i w SP w Woli Mieleckiej. Prowadzi duszpasterstwo głuchoniemych.

S. Klemensa Kotwica ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

[1] ASPWM, Wola Mielecka w 40–leciu PRL, rękopis.
[2] ASPWM, Kronika szkoły w Woli Mieleckiej.
[3] ASPWM, Tamże.
[4] ASPWM, Tamże.
[5] Relacja ustna p. Zofii Dziekan z dn. 23.VIII.1995 r.
[6] Relacja pisemna ks. Stanisława Longosza z dn. 15.III.1996 r.
[7] ASPWM, Kronika szkoły Podstawowej.
[8] APM, Dzienniki katechizacji.
[9] Relacja ustna p. Zofii Dziekan z dn. 23.VIII.1995 r.
[10] Relacja ustna bp. Jana Styrny z dn. 15.IV.1996 r.
[11] Relacja Pisemna ks. Andrzeja Kurka z dn. 2.V.1997 r.
[12] APM, Dzienniki katechizacji.
[13] Relacja pisemna ks. Andrzeja Sułka z dn. 29.IV.1997 r.
[14] Relacja pisemna ks. Leszka Rojowskiego z dn. 16.VI.1997 r.
[15] Relacja pisemna ks. Stanisława Longosza z dn. 15.III.1996 r.
[16] Relacja pisemna ks. Zbigniewa Ryznara z dn. 23.IV.1997 r.
[17] Relacja pisemna ks. Władysława Janusia z dn. 24.IV.1997 r.
[18] Relacja ustna bp. Jana Styrny z dn. 15.IV.1996 r.; Polak G., Kto jest kim w Kościele?, Warszawa 1996, s. 353–354.
[19] Relacja pisemna ks. Andrzeja Kurka z dn. 2.V.1997 r.; Informator Polska Misja Katolicka we Francji, Paryż 1995, s. 338.
[20] Szwarga K., Śp. Ks. Władysław Domarski, Cur 145 (1995), s. 65.
[21] Relacja pisemna ks. Andrzeja Sułka z dn. 29.IV.1997 r.
[22] Relacja pisemna ks. Leszka Rojowskiego z dn. 16.V.1997 r.

aktualizacja: 02.09.2018

@ opracował Zbigniew Wicherski na podstawie tekstu ks. Piotra Bajora