Zespół Szkół im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Wola Mielecka

adres: Wola Mielecka 406,
39-300  Mielec

NIP: 817-18-12-499
REGON: 833 44 95 94
tel/fax:  17 583  0430
e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zswolam.pl
www.samorzad.gov.pl/web/zs-wmielecka/
Dyrekcja:

dyrektor: mgr MAŁGORZATA JASTRZĄB
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 17 583 0430
wicedyrektor:  mgr Magdalena POLAK
pedagog szkolny: mgr Anna Aleksiej - Szeląg

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej, w skład którego wchodziła sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum powołano z dniem 1 września 1999 roku. Wówczas do obwodu gimnazjum oprócz Woli Mieleckiej należały miejscowości: Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów i Rzędzianowice. Nadanie szkole imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego nastąpiło 18 czerwca 2000 roku.

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 r. gimnazja ulegały stopniowej likwidacji.

Obecnie w skład Zespółu Szkół imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Woli Mieleckiej wchodzi utworzone w 2010 przedszkole oraz ośmioletnia szkoła podstawowa.

W roku szkolnym 2019/2020 roku do Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej uczęszczało: 98 dzieci do pięciu oddziałów przedszkolnych, 189 uczniów do 10 oddziałów szkoły podstawowej. Łącznie w zespole uczyło się 287 dzieci.

Oferta szkoły
Szkoła w swoich działaniach kieruje się uniwersalnymi zasadami moralnymi. Kultywuje tradycje oraz ceremoniał szkolny. Podejmowane działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze skierowane są na rozwój naszych uczniów. Jest szkołą nowoczesną, praworządną, w której dydaktyka jest dynamicznie wspierana nowatorskimi metodami aktywnymi i multimedialnymi środkami dydaktycznymi. Celem jest model szkoły otwartej na współpracę ze środowiskiem, instytucjami i ludźmi nauki.

Jest szkołą humanistyczną traktującą podmiotowo rodziców i uczniów, harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną. Kształci zdrowych, młodych Europejczyków, wierzących w swoje możliwości, łatwo nawiązujących kontakty i patrzących z optymizmem w przyszłość. Kształci również tak, aby nasi absolwenci byli przedsiębiorczy, mobilni zawodowo, aby potrafili sobie stawiać jasno cele i konsekwentnie je realizowali. Realizuje misję kształcenia i wychowania według przyjętej „Sylwetki absolwenta”.

Priorytetem jest uczeń i jego prawidłowy rozwój. W osiągnięciu tego celu, dokładnie rozpoznawane są potrzeby naszych wychowanków. Uwzględniane są metody i formy pracy dostosowane do potrzeb, możliwości rozwojowych oraz ich zainteresowań. Sukcesywnie poszerzana jest oferta edukacyjna i wychowawcza szkoły. Każdy uczeń otrzymuje wsparcie w dążeniu do osiągania celów indywidualnych a także grupowych. Organizowana jest wieloaspektowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Promowane są właściwe zachowania oraz postawy społeczne uczniów, którzy coraz chętniej podejmują różne inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Modelują pożądane postawy społeczno-moralne i patriotyczne. Normy oraz wartości określające odpowiednie zachowania, jak również wzory interakcji społecznych znajdują odzwierciedlenie w klimacie społecznym szkoły. Istotnym czynnikiem są postawy nauczycieli, którzy starają się nawiązywać przyjazne relacje z uczniami, rozwiązują pojawiające się konflikty i kształtują zachowania społeczne uczniów.

Baza szkoły
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich z 5 salami lekcyjnymi, przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci oddziału przedszkolnego dla 5 i 6 - latków, oraz uczniów klas I – III. Również biblioteka szkolna i świetlica mieści się w tym budynku.

W budynku głównym uczą się klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy gimnazjum. Do nauczania przeznaczonych jest 14 sal lekcyjnych i 1 mała do zajęć językowych. Na zajęcia wychowania fizycznego przeznaczone są dwie sale gimnastyczne – jedna o pow. 288 m2 a druga o pow. 90 m2

W 2010 roku dobudowano budynek przedszkola w którym mieszczą się dwie sale do zajęć, szatnia, sala do zajęć logopedycznych i sala gimnastyczna. Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw udostępniony dla najmłodszych dzieci w czasie zajęć oraz po południu.

Szkoła posiada kuchnię z jadalnią, gdzie przyrządza się dziennie ok. 150 dwudaniowych obiadów.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe. W każdej klasie znajduje się dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny – rzutnik i laptop. Dodatkowo w dwóch pracowniach umieszczono na stałe 3 tablice interaktywne. Natomiast z kolejnych trzech interaktywnych tablic przenośnych korzystają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz języków obcych.

Szkoła dysponuje terenem zielonym przeznaczonym na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Od kwietnia 2019 roku realizowany był projekt na wykonanie boiska wielofunkcyjnego, boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżnię lekkoatletyczną.

1 czerwca 2020 roku przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej oddano do użytku nowe obiekty sportowe. To długo wyczekiwana inwestycja przez uczniów. [artykuł >>>]
Inwestycja, której łączny koszty wyniósł 1  414 587,85 zł została dofinansowana w kwocie 699 500,00 zł przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
W ramach zadania wykonano między innymi:
 - boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego i piłkę ręczną o wymiarach  30m x 44,5m,
- boisko piłkarskie z nawierzchni syntetycznej o wymiarach 28m x 49m,
- bieżnię lekkoatletyczną o długości 80m,
- skocznię do skoku w dal
- infrastrukturę (piłko chwyty, ławeczki, monitoring).
Obiekty szkolne są ogrodzone i monitorowane przez 16 kamer.

Tradycje szkoły
Od chwili nadania szkole imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w szkole wprowadzono nową obrzędowość szkolną wzbogacającą system wychowania:
• w czerwcu na pamiątkę nadania szkole imienia organizuje się święto szkoły i festyn ludowy pod nazwą Ossoliniada.
Ossoliniada to nazwa święta społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej. Wprowadzono je po raz pierwszy w 2001 roku w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia rodaka Woli Mieleckiej wielkiego patrioty, humanisty, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Podczas Ossoliniady uczniowie prezentują swoje uzdolnienia artystyczne i umiejętności dydaktyczne a dyrektor szkoły wręcza nauczycielom nagrody a sojusznikom medal Zasłużony dla szkoły. Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w latach 2002-2008 odznaczono 21 osób medalem Zasłużony dla szkoły.
Podczas Ossoliniad uczniowie prezentują swoje umiejętności artystyczne i dydaktyczne a dyrektor szkoły wręcza nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i uczniów oraz dla rodziców i sponsorów medal „Zasłużony dla szkoły”
• w pierwszy dzień wiosny, co roku jest organizowana Józefiada na okoliczność imienin patrona szkoły. W tym dniu odbywają się konkursy wiedzy o patronie, zawody sportowe, wystawy, prezentacje hobbystyczne, przeglądy uzdolnień
• przed Ossoliniadą młodzież przygotowuje referaty na sesję popularno – naukową poświęconą patronowi,
• utrzymywany jest stały kontakt i współpraca z Wydawnictwem Ossolineum we Wrocławiu,
• uczniowie klas pierwszych gimnazjum co roku we wrześniu zdobywają wiedzę o patronie szkoły i zapoznają się z galerią szkolną, gdzie jest portret J.M.Ossolińskiego, herb rodowy, znak Ossolineum, akt założenia fundacji i akt nadania szkole imienia.

Do chlubnych tradycji szkoły należą spotkania społeczności lokalnej, uczniów, nauczycieli i pracowników samorządowych gminy. Spotkania te są organizowane jesienią w ramach forum cyklicznie od 1997 roku. IX Forum Społeczności Szkolnej poświęcone było "Strategii edukacji na lata 2007-2012", natomiast tematem przewodnim XI forum było hasło „Szanse i zagrożenia rozwoju naszej szkoły”. Więcej o spotkaniach rodziców, nauczycieli, samorządu wiejskiego i uczniów na forum społeczności szkolnej można przeczytać na www.wolamielecka.pl

Rozwój szkoły
Kadra pedagogiczna podjęła trud przemian w szkole w wielu dziedzinach jeszcze przed wprowadzeniem reform oświaty. Od I września 1999 wprowadzono obowiązkowo język angielski dla klas I-III szkoły podstawowej, a od 2000 roku funkcjonuje w gimnazjum nauczanie drugiego języka zachodnio-europejskiego - języka francuskiego. Edukację ekonomiczną w szkole wspomaga Uczniowska Spółka Akcyjna, która funkcjonuje w oparciu o działalność handlową sklepiku. Od 1997 roku szkoła realizuje program komputeryzacji.
W 1999 r. program komputeryzacji wsparło MEN przekazując pracownię internetową dla gimnazjum. W 2002 roku w wyniku działalności gospodarczej szkoły i wsparcia rodziców pozyskano 12 komputerów i urządzono pracownię komputerową dla szkoły podstawowej. W tym też roku wprowadzono tytułem innowacji zajęcia obowiązkowe dla klas: 0 i l-lll pod nazwą „Wspomaganie dydaktyki komputerem". W latach 2003-2006 komputeryzacja szkoły uzyskała standardy europejskie. Zakupiono 37 komputerów używanych z Unii Europejskiej i urządzono 2 pracownie multimedialne z 37 stanowiskami z monitorami LCD dla uczniów. W 2005 roku MEN przyznało nam drugą pracownię-11 komputerów tym razem na platformie Macintosh. W latach 2006-2007 MEN był sponsorem następnej pracowni Macintosh i pracowni PC do biblioteki z 4 komputerami.
Aktualnie dla dydaktyki przeznaczonych jest 65 komputerów w 4 pracowniach i 5 dla administracji szkolnej i nauczycieli. W 5 salach dydaktycznych są zainstalowane zestawy multimedialne z laptopem i projektorem a w jednej nauczyciele korzystają z tablicy interaktywnej. Wszystkie komputery są podłączone do internetu wg technologii DSL o szybkości 4000 kb/sek. Każda sala dydaktyczna posiada łącze internetowe.

Szkoła była inicjatorem powstania Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze. Przy szkole działa też stowarzyszenie sportowe UKS START. W 2007 roku oba stowarzyszenia w ramach 4 projektów pozyskały fundusze na ok. 450 godzin zajęć pozalekcyjnych w tym na naukę pływania. Stowarzyszenie PRZEWISŁOCZE objęło też finansowy patronat nad rehabilitacją ruchową ucznia niepełnosprawnego. W nauczaniu specjalizujemy się w stosowaniu metod aktywnych. Nauczyciele z pasją wprowadzają nowe metody nauczania jako innowacje. Opracowano nową metodę nauczania pod nazwą „lekcje partnerskie" oraz nauczanie matematyki i geografii w języku angielskim.

Placówka staje się usamorządowiona. Tradycją stały się spotkania nauczycieli, rodziców i samorządu wiejskiego w ramach corocznego forum dyskusyjnego na temat strategii rozwoju szkoły.

Osiągnięcia 2007/2008 w województwie
• średni wynik sprawdzianu 29,3 pkt jest wyższy niż w powiecie, województwie i w kraju,
• średni wynik egzaminu gimnazjalnego 64,20 jest najwyższy w historii egzaminów w szkole i też wyższy niż w powiecie,
województwie i w kraju,
• uczennice gimnazjum Anna i Natalia Olszewska zostały laureatkami konkursu historycznego w roku 2008,
• uczennica gimnazjum Anna Olszewska została finalistą konkursu matematycznego w roku 2008,
• uczennica gimnazjum Barbara Bernat została finalistką konkursu j. angielskiego w 2008 roku,
• uczennica gimnazjum Anna Olszewska została laureatką konkursu historycznego w 2007 roku,
• uczennica gimnazjum Natalia Olszewska została finalistką konkursu historycznego w 2007 roku
• uczennica gimnazjum Sylwia Rzegocka została finalistką konkursu matematycznego w 2007 roku

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Od 2000 roku GP Stołbus organizuje wypoczynek nad morzem dla ponad 200 dzieci rocznie w Błotach Karwieńskich i Jastani. W latach 2000-2007 zorganizowano wypoczynek letni dla ponad 1500 Wychowawcami są nauczyciele nie tylko miejscowej szkoły ale szkół współpracujących w organizacji wypoczynku, a więc z: Rzędzianowic, Złotnik, Rydzowa, Trzciany i Wadowic Górnych.
Biblioteka  [strona internetowa biblioteki]

Oferujemy między innymi:
* lektury obowiązkowe,
* nowości rynkowe,
* klasykę literatury polskiej i obcej, także dziecięcą,
* poezję, literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,
* najnowsze słowniki, encyklopedie oraz literaturę na temat Unii Europejskiej,
* literaturę psychologiczną i pedagogiczną,
* broszury metodyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów,
* literaturę medyczną i kulinarną,
* czasopisma,
* materiały dotyczące patrona szkoły,
* przykłady testów gimnazjalnych i podstawowych,
* zbiory multimedialne,
* zestawy podręczników.

W bibliotece prężnie działa Koło Przyjaciół Biblioteki, w którym z zapałem pracują uczniowie klas III - VI i gimnazjum, w sekcjach:
* udostępniania;
* porządkowej;
* teatralnej;
* napraw i konserwacji zbiorów;
* łącznicy klasowi.

Członkowie Kółka Przyjaciół Biblioteki spędzają czas w bibliotece nie tylko w trakcie przerw, ale chętnie pracują po lekcjach. Często pełnią jednocześnie funkcję łączników klasowych. Najlepsi, sumienni i najbardziej kreatywni członkowie nagradzani są upominkami książkowymi.

Od 1 września 1999 roku szkoła stała się Zespołem Szkół, w skład którego wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum. Do obwodu gimnazjum oprócz Woli Mieleckiej należą miejscowości : Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzówi Rzędzianowice.

18 czerwca 2000 r Zespół Szkół w Woli Mieleckiej otrzymał imię Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej . pdf - (514 kB) - Zeszyty nauczycielskie - Nr1/2004Galeria zdjęć

View the embedded image gallery online at:
http://www.wolamielecka.pl/szkola#sigFreeIdeb6b1e29aa