Ksiądz Jan Bączyński (1882-1947)

Ksiądz Jan Bączyński  (1882-1947) urodzony w Woli Mieleckiej, proboszcz w Krościenku nad Dunajcem (1920—1947) dziekan łącki,internowany do Niemiec od 3 IX 1939 do 20 XI

1940r. W 1920 roku Parafię w Krościenku nad Dunajce objął Ks.Jan Bączyński katecheta  z Pilzna, pochodzący z Woli Mieleckiej. Nowy proboszcz zastał kościół w tak lichym stanie, że nosił się z zamiarem zburzenia go i postawienia nowego, większego. Licząc się jednak z ogólnymi zubożeniem ludności ,po wojnie, odremontował kościół, aby jakiś czas mógł służyć wiernym. Przyozdobił świątynię dużymi obrazami pędzla malarza St. Bochyńskiego z Maniów, przedstawiającymi Bł. Kingę, królową i zakonnicę w Pieninach, oraz św. Kazimierza królewicza i św. Stanisława Kostkę. Cały sufit kościoła, obito lnianym płótnem, utkanym przez miejscowe gospodynie i pomalowanym w kasetony. Proboszcz postarał się o dzwony, oraz położył posadzkę parkietową z jodły; rzeźbione stalle dębowe, konfesjonały i ławki modrzewiowe wykonał mistrz stolarski W. Gałus z Pilzna. Po odrestaurowaniu kościoła wewnątrz i z zewnątrz, zabrał się do zbierania funduszy i materiałów na nowy kościół, według planów Mączeńskiego. Udał się nawet do USA aby kwestować wśród emigrantów krościeńskich na potrzeby parafii. Kościół miał stanąć na gruncie probostwa na ,"Folwarku", po uprzednim usunięciu starych budynków gospodarczych. Budowie .sprzeciwiło się kilku gospodarzy. Usiłowali oni przeprowadzić budowę na innym, ich zdaniem, bardziej odpowiednim miejscu, uzyskanym przez zburzenie zabytkowego kościoła i i plebanii. W tej sytuacji władza diecezjalna poleciła wstrzymać się z budową do czasu sporządzenia planu przestrzennego osiedla. Z nagromadzonych materiałów proboszcz przystąpił w 1936 r. do budowy Domu Parafialnego,potrzebnego dla założonej w 1933 r. w parafii organizacji kościelnej Akcji Katolickiej. Budynek zaprojektował tutejszy rodak-architekt mgr inż. Stanisław Dziewolski. Proboszcz zabrał się energicznie do budowy i już w następnym roku. bp. Franciszek Lisowski poświęcił Dom Parafialny, w obecności wojewody krakowskiego M. Gnoińskiego i bpa Greko-katolickiego Butiki. Biskup wyraził architektowi uznanie za plan budynku „piękny i bardzo praktyczny". W 1939 r. otwarto w nim stałe kino.

Ksiądz Bączyński został internowany do Niemiec od 3.IX 1939 do 20 XI 1940r.
Po powrocie z obozu ks. Bączyński umieścił w kronice parafialnej następującą notatkę:

„Na usilne starania ludności, do Krościenka zjechał sąd niemiecki i po dokładnym przesłuchaniu naocznych świadków, wydał dn. 3 lutego 1940 r. wyrok uwalniający od kary i winy wszystkich jeńców cywilnych; powrócili oni już w lutym 1940 r. do domu, a nas  3-ch księży, prowadzili jeszcze przez obozy... i dopiero 28 listopada 1940 r. wypuszczono na wolność".

Pożyteczną i bardzo na czasie akcją dla ratowania mło­dzieży krościeńskiej od „wywózki" do Niemiec, było założenie w 1941 r. dwóch szkół zawodowych: koronkarskiej i rolniczej. Pierwsza dwuletnia, powstała staraniem proboszcza Baczyńskiego, jako filia „Państwowego kursu koronkarskiego" w Za­kopanem; jej kierowniczką była J. Gadzińska. Na prowadzenie kursu pro­boszcz oddał bezpłatnie salki Domu parafialnego. Zakończono kurs świadectwem na formularzach niemiecko-polskich. Po odbyciu kursu dziewczęta angażowano do wyrobu i naprawy skarpet dla wojska. Osobne zaświadczenia, wydawane przez Urząd pracy, chroniły je od „łapanek".
Zmarł w 1947 roku

Materiały:"Klejnot zagubiony w górach" - Ks. Bronisław Krzan (s.86,88,232,308,316) "Krościenko nad Dunajcem" - Fotografie z lat 1870 - 1970