Aktualności z gminy

Uroczyste rozpoczęciu roku szkolnego w Podleszanach

Uśmiechnięci, wypoczęci stawili się wszyscy w Zespole Szkół w Podleszanach na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie byłej już trzeciej klasy pod opieką pani Moniki Zielińskiej przygotowali krótki występ, w którym opowiedzieli o rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także wspomnieli o wakacjach i dodali otuchy wszystkim obawiającym się nauki.

Dbajmy o przepusty i zjazdy w Gminie Mielec

Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia czego doświadczyliśmy w miesiącu maju. Pomimo drożnych rowów w niektórych miejscach odwodnienie nie jest sprawne przez w pełni zamulone przepusty. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie się przepustów. Przypominamy, że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.

Raport o stanie Gminy Mielec za 2018 rok

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Komunikaty o pracy komisji ds. szacowania szkód i strat w Gminie Mielec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od dnia 29 maja 2019 r. rozpoczyna pracę powołana przez Wójta Gminy Mielec komisja ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku intensywnych opadów i podtopień.

Straty należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
Uprzejmie prosimy o przygotowanie w miarę możliwości dokumentacji fotograficznej.


Komunikat dla rolników - deszcz nawalny i powódź MAJ 2019
Wójt Gminy Mielec zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w:
produkcji roślinnej,
drzewach i krzewach sadowniczych (jako środki trwałe),
produkcji zwierzęcej,
hodowli ryb,
maszynach i narzędziach służących do produkcji rolnej,
budynkach i budowlach służących do produkcji rolnej

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego i powodzi które miało miejsce od 21 maja 2019 roku, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec (Sala Obsługi Mieszkańca) w godzinach pracy Urzędu. Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym oszacowanie strat przez komisję tj. przed zbiorem lub likwidacją uprawy jednak nie później niż do 19.06.2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 774 56 65.

Druki wniosku dostępne są do pobrania na stronie gminy Mielec, u sołtysów wsi lub w Urzędzie Gminy Mielec - Sala Obsługi Mieszkańca.

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć:
- kopię wniosku o płatności wraz z załącznikiem graficznym (mapą) w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (z zaznaczeniem działek na których wystąpiły szkody)
- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie)

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:
- Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (format .doc)  >>>
- Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (format .pdf) >>>
- Klauzula informacyjna dla producentów rolnych wnioskujących o przeprowadzenie szacunków strat  >>>

 

 

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/