Gmina Mielec partnerem w projekcie „Przede wszystkim jakość"

Gmina Wiejska Mielec została wybrana przez Związek Powiatów Polskich do grupy 11 samorządów w Polsce jako partner w projekcie „Przede wszystkim jakość”.

Projekt zostanie w całości sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, a jego celem jest poprawa jakości usług świadczonych przez samorząd dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników.


Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013r. a wartość świadczonych usług i certyfikatów, które otrzyma Urząd Gminy wynosi 628 tys. zł.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania;
- szkolenia z zakresu obsługi klienta  (psychologia skutecznego kontaktu),
- benchmarking dobrych praktyk (szybkie i skuteczne wykorzystywanie rozwiązań w innych jst bez zaangażowania czasowego),
- przygotowanie i wdrożenie metod badania satysfakcji klientów (badania nastrojów i opinii o poziomie funkcjonowania urzędu),
- wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO potwierdzonego certyfikacją niezależnej jednostki certyfikacyjnej odnośnie spełnienia międzynarodowych standardów,
- wdrożenie systemu samooceny pracowników metodą CAF,
- pomoc prawna dla samorządu w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego,
- cyfryzacja usług dzięki wykorzystaniu platformy ePUAP (eSEAP) – docelowo zakłada się, że wszystkie usługi będą dostępne również w sieci internet.

Kazimierz Gacek wójt Gminy Mielec - „Moim hasłem wyborczym było stworzenie przyjaznego urzędu, wielu zarzucało mi, że dotychczasowa sytuacja pozostawia wiele do życzenia.  Na raz jednak wszystkiego nie da się zrobić, ale stanowczość i konsekwencja  pozwolą zrealizować ambitny cel. Ten projekt pozwoli  gminie dokonać dużego skoku cywilizacyjnego. Jakość obsługi powinna ulec poprawie o kilka klas, co jest ambitnym planem tej kadencji. Doświadczenie i wiedza uzyskane w trakcie realizacji tego projektu będę implementował do pozostałych jednostek gminy;  GOPS-u, GZGK-u, SOKiS-u oraz do szkół.„

https://www.facebook.com/wolamielecka/