przedszkole

Otwarcie nowego Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

18 listopada 2010 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej, którą połączono z Pasowaniem na Przedszkolaka. W murach przedszkola dyrektor placówki Pani Małgorzata Jastrząb powitała przybyłych gości; Tadeusza Lipkę – zastępcę wójta Gminy Mielec, Bożenę Mazur – sekretarza Gminy Mielec, Zofię Błach – dyrektora GOPS w Mielcu, Annę Babula – dyrektora powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu, Beatę Wrzesień – doradcy metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego, Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Mielec oraz Rodziców naszych przedszkolaków , którzy licznie przybyli na tę uroczystość.

Sesja Rady Gminy Mielec, utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 5 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity z 2004 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Mielec postanawia:
§1
Utworzyć z dniem 1 września 2010 roku Publiczne Samorządowe Przedszkole w Woli Mieleckiej, zwane dalej przedszkolem.

Przedszkole Wola Mielecka, projekty, część opisowa

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, o część przedszkola z częścią dydaktyczną, budowa szczelnego zbiornika ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej i miejsc parkingowych na samochody osobowe oraz przebudowa kolidującego przyłącza wodociągowego

Przedszkole Wola Mielecka, Roboty budowlano-wykończeniowe, Numer ogłoszenia: 74454 - 2010

Szczegóły zamówienia publicznego

Data ogłoszenia przetargu - 17.03.2010
Data otwarcia ofert - 02.04.2010

Część opisowa projektu

Projekt - część I

Projekt - część II

Projekt - część III

------------------------------------------------------

Pobierz treść ogłoszenia z UZP

Pobierz treść SIWZ

Przedmiar robót

Budowa przedszkola z częścią dydaktyczną

Na początku lipca 2009 roku rozpoczęto pierwszy etap inwestycji Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej o część przedszkola z częścią dydaktyczną. Gmina przekazała wykonawcy teren pod budowę przedszkola, koszt  inwestycji to 233 042,75 zł, obejmuje wybudowanie budynku wraz z zadaszeniem do dn. 30 listopada 2009 roku. Okna tynki i wyposażenie budynku to drugi etap budowy. Przedszkole ma rozpocząć swoją działalność od pierwszego września 2010 roku.