Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2023

Tegoroczny numer Biuletynu Gminy Mielec 2023 jest podsumowaniem inwestycji oraz inicjatyw realizowanych w 2023 roku. Przeczytacie Państwo nie tylko o inwestycjach, czy pozyskanych środkach, ale tez o wydarzeniach kulturalnych i edukacji.

Biuletyny będzie dostarczane do domów i skrzynek pocztowych przez strażaków ochotników, sołtysów oraz pracowników Gminy, ale zanim to nastąpi zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną i życzymy miłej lektury.
Pobierz „Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec” 
https://www.gmina.mielec.pl/pliki/biuletyn/biuletyn_gmina_mielec_2023.pdf


Gmina Mielec to sołectwa: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2023 jest to bezpłatna publikacja, która w skrócie podsumowuje najważniejsze wydarzenia i inwestycje 2023 roku.

Gmina Mielec w liczbach (stan na 31.10.2023)
Liczba mieszkańców - 13 378

urodzenia - 82, zgony - 84
zawarcie związku małżeńskiego - 110
Najpopularniejsze imiona: Wiktoria, Jakub, Nikodem

Odebrane ścieki: 325 722 m3
Odebrane odpady komunalne: 2 657,127 ton
Woda dostarczona do mieszkańców: 402 871 m3

Kruszywo na budowę i remonty dróg: 1 669 ton
Zutylizowany azbest: 73 180 kg
Aktywni przedsiębiorcy: 604

Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2023

Tegoroczny numer jest podsumowaniem inwestycji oraz inicjatyw.
Główne dziedziny realizowanych w ostatnich latach działań inwestycyjnych to m.in.: gospodarka wodno-ściekowa w ramach której zmodernizowano 2 stacje uzdatniania wody oraz wykonano sieć kanalizacji grawitacyjno–tłocznej na odcinku blisko 50 km, infrastruktura edukacyjna i sportowo-rekreacyjna gdzie zrealizowano takie inwestycje jak budowa sali gimnastycznej w ZSP w Rzędzianowicach i ZSP w Książnicach, obiektów sportowo-rekreacyjnych w Woli Mieleckiej, zaplecza przedszkolnego w Rydzowie, termo-modernizacja budynku ZS w Chorzelowie oraz budowa i rozbudowa 5 placów zabaw przy obiektach szkolnych oraz budowa i remonty szeregu dróg i parkingów. Większość inwestycji była zrealizowana dzięki pozyskaniu ogromnych środków zewnętrznych i ich racjonalnemu i rzetelnemu wykorzystaniu.

Rok 2023 przyniósł nam mnóstwo zrealizowanych inwestycji oraz planów na realizację kolejnych. Każde z tych działań jest odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności, które staramy się realizować w miarę możliwości finansowych i technicznych.


Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mielec w 2023 roku

Rok 2023 można nazwać rokiem inwestycji
Dzięki różnego rodzaju dotacjom i projektom pozyskaliśmy ogromne środki zewnętrzne, które są i będą wykorzystywane na rozwój gminnej infrastruktury technicznej, sportowej, edukacyjnej i drogowej. W tym roku otrzymaliśmy środki oraz promesy z kilku programów:

Rządowy Fundusz Polski Ład.  Program Inwestycji Strategicznych VI edycja PGR
* Realizacja zadania: „Modernizacja infrastruktury dróg gminnych w sołectwie Chorzelów, gmina Mielec” – 1.900.000,00 zł
* Realizacja zadania: „Zagospodarowanie terenu w Woli Chorzelowskiej, gmina Mielec, na cele sportowo-rekreacyjne” – 600.000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych VIII edycja
* Realizacja zadania: „Remont elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości * Realizacja zadania: „Modernizacja zaplecza infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami na terenie gminy Mielec” – 2.710.000,00 zł
* Realizacja zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, Gmina Mielec” – 3.300.000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja IX – Rozświetlamy Polskę
* Realizacja zadania: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mielec” – 228.000,00 zł
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025
* Realizacja zadania: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chrząstowie” – 12.000,00 zł.
* Realizacja zadania: „Przeprowadzenie w 2023 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji »Uniwersytet Samorządności«”– 15.000,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
* Realizacja zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 103432R Wola Mielecka – Rzędzianowice /graniczna/ na odcinku 535 m” – 1.880.439,00 zł
* Realizacja zadania: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 103405R Trześń – Wola Chorzelowska – Szydłowiec w km 0+000 – 0+264,30 w miejscowości Trześń” – 942.499,00 zł
* Realizacja zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 103435R Rzędzianowice /Kościół – SKR/ polegająca na przebudowie chodnika na odcinku 0,4 km” – 98.135,68 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
* Realizacja zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103422R Rydzów (Zalesie) –
Tarnowiec I o dł. 1130 m w miejscowości Podleszany” – 2.585.243,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki
* Realizacja zadania: „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska piłkarskiego w Trześni” – 500.000,00 zł

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Krajowy Plan Odbudowy
*Realizacja zadania: „Budowa żłobka w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości  Chorzelów” – 2.075.725,55 zł

Rządowy Program Odbudowy Zabytków
* Realizacja zadania: „Remont kapliczki w Złotnikach, gmina Mielec” – 53.004,29 zł
* Realizacja zadania: „Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu ewangelickim w Bożej Woli, gmina Mielec” – 205.800,00 zł
* Udzielenie dotacji na zadanie: „Remont budynku kościoła w Rzędzianowicach, gmina Mielec” –  18.919,88 zł
* Udzielenie dotacji na zadanie: „Remont kapliczki w Goleszowie, gmina Mielec” – 41.650,00 zł
* Udzielenie dotacji na zadanie: „Remont budynku plebanii w Książnicach, gmina Mielec” – 571.140,86 zł
* Udzielenie dotacji na zadanie: „Remont kapliczki w Podleszanach, gmina Mielec” – 9.484,96 zł

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023” – moduł 3 – edycja 2023 r.
* Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie – 100.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Książnicach – 100.000,00 zł.

Działania realizowane z udziałem środków z funduszy sołeckich

Boża Wola
• Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – rozbudowa i wyposażenie altany rekreacyjnej – etap II.
Chorzelów
• Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej.
Chrząstów
• Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w obiekcie OSP.
Goleszów
• Nie uchwalono funduszu, środki przeznaczono na rzecz inwestycji „Wykonanie projektu chodnika przy
drodze gminnej”.
Książnice
• Nie uchwalono funduszu, środki przeznaczono na rzecz inwestycji „Budowa garażu dla potrzeb OSP”.
Podleszany
• Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej.
Rydzów
• Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw przy szkole.
• Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego.
Rzędzianowice
• Wykonanie CO oraz klimatyzacji w budynku OSP Rzędzianowice II.
• Wykonanie stojaków na rowery przy zatoczce przystankowej.
• Wykonanie barierki ochronnej przy budynku OSP I.
• Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw przy szkole.
• Wymiana drzwi w budynku komunalnym.
Szydłowiec
• Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym.
Trześń
• Remont pomieszczeń w budynku komunalnym OSP.
Wola Chorzelowska
• Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP – zakup
wyposażenie do altany rekreacyjne.
Wola Mielecka
• Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół.
Złotniki
• Zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów.
• Prace remontowe na obiekcie LKS.
• Zakup wyposażenia dla potrzeb LKS.

Gospodarka finansowa w 2023 roku
W 2023 roku Gmina Mielec pozyskała rekordowo wysokie środki zewnętrzne, dzięki którym
była możliwa realizacja nowych projektów oraz przystąpienie do realizacji kolejnych, ambitnych
zadań bieżących i inwestycyjnych. W tym roku bardzo skrupulatnie podeszliśmy do kwestii finansowania inwestycji oraz koniecznych do wniesienia wkładów własnych do projektów.
Oczywiści z budżetu finansowaliśmy również tak ważne dziedziny życia jak edukacja, bezpieczeństwo czy
pomoc społeczna.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku wykonanie strony dochodowej budżetu wynosiło 56 955 293,90 zł, a strony wydatkowej budżetu – 54 925 037,97 zł.
Dochody gminy Mielec to środki pochodzące przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych, dochodów z mienia komunalnego, subwencji ogólnej, dotacji celowych, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Środki  e mogą być wydatkowane na zadania, które nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym w celu zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Mielec. Planowany poziom wydatków na koniec trzeciego kwartału roku 2023 wynosił 85 782 574,90 złotych.

Największe wydatki w tegorocznym budżecie, czyli około 36 mln zł, były zaplanowane na oświatę i wychowanie. Kolejną pozycję w budżecie stanowi pomoc społeczna i pomoc rodzinom – 9 mln. Pozostałe wydatki to m.in.: rolnictwo i łowiectwo – w tym budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – 14,6 mln, transport i łączność – ponad 3 mln zł i administracja publiczna prawie 8 mln zł.

Ważną część budżetu stanowią również wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, które stanowią ponad 1,3 mln zł oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – ponad 8 mln zł.
Inne koszty to m.in. kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport – 1,5 mln zł.

Na obsługę długu i różne rozliczenia w bieżącym roku planowane są wydatki w kwocie ponad 2 mln zł, a na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową ponad 800 tys. zł. Wszystkie te wydatki, jak również cała pula pomniejszych kosztów, są przewidziane w rocznym planie dochodów i wydatków


Podobne tematy:
- Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2022
- Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec  >>> [zobacz poprzednie wydania] <<<