Położenie Woli Mieleckiej

Wola Mielecka - miejscowość położona w jednym z najpiękniejszych zakątków powiatu mieleckiego, w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej, w północnej części "Doliny Dolnej Wisłoki", na płaskim obszarze na lewym brzegu rzeki Wisłoki, obok miasta Mielec, w odległości 60 km od Rzeszowa, 50 km od Tarnowa, 40 km od Tarnobrzega. Ze względu na wspaniałe walory mieszkaniowe, rekreacyjno - przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną staje się zapleczem osiedlowym miasta Mielca.

Sołectwo Wola Mielecka jest jednym z 13 sołectw Gminy Mielec, zajmuje obszar 985 ha, gdzie mieszka 1870 mieszkańców
i zajmuje 2 miejsce w gminie pod względem ludności. Sołtysem sołectwa jest Soboń Wiesław. Saldo migracji jest dodatnie, na 40 osób napływających tylko 16 opuszcza miejscowość. Liczba domów mieszkalnych w sołectwie wynosi 485, ponadto wydano 18 zezwoleń na budowę.

Zachodnią granicę Woli wyznacza las sosnowy, zwany Piątkowskim Lasem, od północy graniczy z Trzcianą i Rzędzianowicami, od wschodu z rzeką Wisłoką i Mielcem, a od południa z Podleszanami.

Zabudowania ciągną się przy trzech drogach z Mielca do Radomyśla Wielkiego, od Podleszan do Trzciany i od mostu na Wisłoce do Rzędzianowic (najmłodsza część Woli, domy zbudowane po 1945 roku).

Wola Mielecka, według oceny mieszkańców, dzieli się na:
Stara wieś,
Nowa wieś
- od mostu w kierunku Rzędzianowic
Zaolzie - odległa część sołectwa w kierunku Rzędzianowic.
Józefówek
Trześniaki
- od nazwy ludności przybyłej z miejscowości Trześń, której w latach 50. XX w. WSK- PZL Mielec zabrało część ziemi pod rozbudowę lotniska, przydzielając im w zamian działki w Woli Mieleckiej, należące do Skarbu Państwa, na których wcześniej zlokalizowany był stadion sportowy,
Zwiernik - część miejscowości należąca do Piątkowca, Nadmienić trzeba, że w latach 70-tych mieszkańcy Zwiernika - Przysiółka wystosowali do Sejmu petycję o przyłączenie ich do Woli Mieleckiej, a tym samym do gminy Mielec, gdyż ich przynależność do Piątkowca nie jest korzystna, bowiem las Piątkowski na długości około 2 km dzieli wioskę na dwie części, te postulaty do dziś nie zostały zrealizowane.

Najważniejszymi przedsięwzięciami na chwilę obecną jest: budowa kościoła, kolejny etap budowy kanalizacji, utworzenie parku przemysłowego, droga dojazdowa do drugiego mostu, oraz drogi i chodniki.


MOST NA WISŁOCE w Woli Mieleckiej - budowla służąca przeprowadzeniu drogi z Mielca w kierunku zachodnim nad rzeką Wisłoką. Pierwszy stały most (drewniany) na rzece Wisłoce został zbudowany przez Austriaków około 1887 r., głównie dla  potrzeb wojska, w związku z przewidywanym konfliktem zbrojnym pomiędzy Austrią a Rosją o Bośnię i Hercegowinę. (Ostatecznie do wojny nie doszło, ale most pozostał.) Wisłoka płynęła wówczas o kilkaset metrów bliżej Mielca, tuż przy wzniesieniu, na którym stał dwór właścicieli miasta (na mapie z 1850 r. "folwark nad brzegiem"), a nieco dalej - resztki zamku. W 2 połowie XIX w. Wisłoka systematycznie przesuwała się w kierunku zachodnim i zalewała coraz więcej gruntów Woli Mieleckiej. (Równocześnie oddalała się od Mielca.) Proces ten powstrzymało wybudowanie kilku tam przez Aleksandra Trzecieskiego - dzierżawcę Woli Mieleckiej. W tej sytuacji stary most stał się zbędny i został rozebrany. Drugi most (także drewniany) oraz drogę  wybudowano również przy współudziale austriackiego wojska w czasie I wojny światowej. Wielka powódź w 1934 r. poważnie uszkodziła go, ale wkrótce szkody naprawiono. W czasie wycofywania się wojsk niemieckich w sierpniu 1944 r.  został niemal całkowicie zniszczony. Naprawa w 1945 r. miała charakter prowizoryczny i już na wiosnę 1947 r. spiętrzone lody zerwały dwa przęsła od strony Mielca. Tę kolejną szkodę znów naprawiono w sposób prowizoryczny. Obawa przed następnymi zniszczeniami spowodowała wybudowanie w latach 1954-1956 kolejnego drewnianego, ale znacznie solidniejszego mostu, m.in. wzmocniono podpory drewniane stalowymi belkami B-6 (typu Barzykowskiego). Rozwój komunikacji drogowej, a zwłaszcza ciężkiego ruchu kołowego, wymusił wybudowanie w 1976 r. - obok starego mostu - nowego mostu całkowicie żelbetowego o 10 przęsłach i 11 podporach, długości 250 m, szerokości jezdni - 8 m i szerokości chodników 1,25 m po obu stronach jezdni. (Stary most został rozebrany w 1977 r.) Ostatni remont kapitalny przeprowadzono w 1998 r. Administracją mostu oraz prowadzącą przezeń drogą wojewódzką nr 984 Lisia Góra - Mielec zajmuje się Podkarpacki Zarząd Dróg Publicznych w Rzeszowie.


 

Współpraca

Pamięć ludzka jest ulotna, dzisiejsi mieszkańcy nie pamiętają wielu minionych faktów z życia miejscowości. Zapomina się twarze, nazwiska, zdarzenia. Ludzie odchodzą, a wraz z nimi to co mieli w pamięci. Jednak dla jej mieszkańców jest małą ojczyzną, niektórzy spędzili w niej całe swoje życie. Warto więc pozbierać możliwie dużo informacji, usystematyzować w jakikolwiek sposób, a wynik tej pracy udostępnić wszystkim zainteresowanym.

Mam nadzieję, że strona internetowa pozwoli mieszkańcom na lepszą identyfikację z miejscem, w którym mieszkają, a z czasem może też stanie się lokalnym forum wymiany informacji. Zapraszam do współudziału w jej tworzeniu, szczególnie w zakresie uzupełniania informacji o ludziach, zdarzeniach, miejscach - zarówno tych przeszłych jak i współczesnych. 

Zbigniew Wicherski