Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Lisia Góra - Radomyśl Wielki- Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice

Obwieszczenie - "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Lisia Góra - Radomyśl Wielki- Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice". Rn 6220.1-c.2019.  Czermin 05-02-2019

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie:
- art. 49 i 61  § 1  i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r., poz. 23),
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081) zawiadamiam, że w dniu  1   lutego 2019 r,  na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T.Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów  reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Marcina Dobek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn."Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka".

Działki obszaru realizacji przedsięwzięcia:
- nr ewid. 37/2, 882,1008,1060,1062, 1063,1064, 1065, 1066,1067, 1068, 1069, 1070,1071, 1072, 1073,1074, 1075, 1193,1293, 1295/1, 1297/1,1298,1299/1,1299/2, 1300,1301, 1302, 1303,1304, 1332,1343,1392,1407/1, 1409,1410,1411,1416/1, 1418,1420,1421,1422,1423, 1424,1426,1427,1431, 1433/1, 1434, 1435, 1438, 1444/1, 1448, 1449/1, 1450, 1451,1452, 1462, 1463, 1464,1465, 1470, 1623, 2082, 2407/1, 2552, 2553, 2556, 2557, 2560, 2561, 2564, 2565, 2566, 2572, 2573, 2574, 2576, 2577, 2578/7, 2581, 2582/1, 2582/7, 2583, 2584, 2587, 2588, 2589/9, 2589/10, 2590/3, 2591/1, 2594, 2595/1, 2595/5, 2595/6, 2596, 2598, 2664/4, 2666, 2667/2,2668/2 2669/1, 2671/4, 2672/3, 2673/2, 2677, 2678, 2679, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711/2, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2719, 2801, 2802, 2812/2, 2813/2, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822/1, 2822/2, 2825/2, 2863, 3037, 3042 ,obręb 26 Trzciana, jednostka ewidencyjna Czermin

- nr ewid. 723, 724,725, 726, 727/1, 737, 750, 751, 757, 763, 768, 769, 776, 780, 785, 791/1, 791/2, 792, 797, 803, 808, 809, 811, 822, 823, 833, 834, 841, 1353, 1452/1, 1452/6, 1452/7, 1452/8, 1457/1, obręb 47 Wola Mielecka, jednostka ewidencyjna Mielec

- nr ewid. 396,, 727, 803, 808, 809,812/1, 812/2,813,816, 817,819, 820,821, 822,823,824, 1133, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1166, 1169, 1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1215, 1216, 1217, 1218, 1225, 1226, 1227, 1228, 1469, 1471, 1472, 1474, 1475, 1476, 1478, 1563, 1575, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1587, 1591, 1592, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 1623/1, 1624/1, 1625/1, 1626/1, 1627/1, 1628/1, 1630, 1631/1, 1635, 1636/1, 1639/1, 1640/1, 1641/1, 1642/1, 1643/1, 1644, 1645/1. 1646/1. 1647/1, 1648, 1649/1, 1677, 1956, obręb 43 Rzędzianowice, jednostka ewidencyjna Mielec

- nr ewid. - 156,342, 347. 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 384, 393, 405, 407/6, 407/7, 407/8, 408/1, 408/2, 409/4, 475, 515/1, 515/3, 515/4, 519/1, 519/2, obręb 106 Piątkowiec, jednostka ewidencyjna Wadowice Górne.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronom przysługuje czynny udział w postępowaniu.

W związku z tym w Urzędzie Gminy Czermin pokój nr 21, II piętro, vJ gddz. 8^- 16—, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić w\to^\ postępowania ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Otrzymują :
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec, ul Głowackiego 5, 39-300 Mielec
2.Tablica ogłoszeń sołectw Rzędzianowice
3.Tablica ogłoszeń sołectwa Wola Mielecka
4.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116
5.Tablica ogłoszeń sołectwa Piątkowiec
6.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czermin, 39-304 Czermin 140
7.Tablica ogłoszeń sołectwa Trzciana

źródło: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czermin/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=16&podmenu=16&str=1&id=380

https://www.facebook.com/wolamielecka/