Jubileuszowe X forum społeczności szkolnej ZS w Woli Mieleckiej "Jak wychowujemy ?"

Na X forum oprócz rodziców nauczycieli i uczniów przybyli zaproszeni goście: Pani Anna Kołacz z wydziału prewencji KP Policji, Pan Jan Kołodziej przewodniczący Rady Gminy Mielec i Pani Małgorzata Cyran Kierownik referatu oświaty , przedstawicielka Wójta Gminy Mielec i Andrzej Klich - radny naszej gminy.

Jak wychowujemy ?- temat przewodni X forum 2006 roku

Uczestników forum powitała młodzież występami artystycznymi w języku angielskim i francuskim oraz tańcem latynoamerykańskim. Popisy uczniów przygotowali nauczyciele: Patrycja Prokopiuk, Sylwia Tomas, Barbara Komaniecka i Bogumiła Dziekan - Gąbka

Podczas forum dyrektor szkoły Kazimierz Ogorzałek dokonał analizy sytuacji wychowawczej szkoły. Analiza ta była poparta wynikami ankiet, które przeprowadzono wśród wszystkich 35 nauczycieli i 175 uczniów klas pierwszych i trzecich gimnazjum.

Zachowanie uczniów dobrze ocenia 73,7 % uczniów, 6,2 % bardzo dobrze a 20,1 % ocenia jako złe.
W szkole panują pozytywne relacje między nauczycielami a uczniami, tak potwierdziło 76 % uczniów a zaprzeczyło 24%
W sytuacja trudnych uczniowie zwracają się do: D Pedagoga szkolnego - 54
- Rodziców - 53
- Wychowawcy - 53
- U Dyrektora szkoły - 5
- Nauczycieli przedmiotów-1

W szkole są przestrzegane prawa i egzekwowane obowiązki
, tak odpowiedziało 67% uczniów, nie odpowiedziało 33%. Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, tak odpowiedziało 94,4 % uczniów,. Znają też zasady przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar, tak odpowiedziało 74 % nie - 26 % uczniów.
W szkole są warunki do samorządnego działania uczniów, tak odpowiedziało 80,5 % uczniów nie -odpowiedziało 19,5 %.

W zakresie warunków do nauki
Uczniowie mają swój pokój do nauki, tak odpowiedziało 78 % , wydzielone miejsce w pomieszczeniu wspólnym - 15,5 % a na brak warunków wskazuje 7,1 %. Na naukę przeznaczają średnio od 1-3 godzin dziennie 77.4 % a tylko 8,3 % uczniów przeznacza na naukę tylko 0,5 godz.. Rodzice często kontrolują przygotowanie do lekcji, tak odpowiedziało 57,1 %, czasami 26, 2 % a w ogóle 11.9%. Uczniom nic nie przeszkadza w nauce, tak odpowiedziało 72,6 % uczniów, a 17 % zaś wskazało na młodsze rodzeństwo. Wskazują tez na dodatkowe obowiązki w domu; na sprzątanie wskazuje 75% uczniów, na konieczność opiekowania się młodszym rodzeństwem wskazuje 40 % a na robienia zakupów-27, 4 % uczniów.

Czas wolny uczniowie spędzają oglądając programy telewizyjne i słuchając muzyki 64,3 % a tylko 12 % biorąc udział w zajęciach sportowych. Zdaniem nauczycieli największym problemem jest przeszkadzanie na lekcji. Na kolejnym miejscu nauczyciele stawiają niewłaściwy ubiór dziewcząt, brak zmiany obuwia i odmowę wykonania polecenia nauczycie

la przez ucznia. Równie wysoko oceniane jest niewłaściwe zachowanie w autobusach oraz wagarowanie i przemoc fizyczna, która na szczęście jest incydentalna. Dyrektor szkoły mocno podkreślił, że te zjawiska są efektem tzw. wychowania bez stresowego w domu dziecka. Szkoła jest miejscem, gdzie dziecka napotyka niekiedy po raz pierwszy na pewne wymagania w zakresie nauki i w zakresie wypełniania obowiązków szkolnych i rodzice winni wspierać szkołę w ich wyegzekwowaniu a nie chronić ucznia.

Uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej chcą zaostrzenia dyscypliny w szkole. Nie chcą, aby przez kilku rozrabiających uczniów cierpiała cała społeczność szkolna.

Mamy dość kolegów, którzy zakłócają spokój w naszej szkole. Trudno, żebyśmy

wszyscy przez to cierpieli- mówią uczniowie klas gimnazjalnych w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej. - Me chcemy też, aby o naszej szkole było głośno ze względu na złe zachowanie uczniów. Chcemy się spokojnie uczyć - dodają.

Mimo iż Gimnazjum Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej należy do jednych ze spokojniejszych w powiecie i nie dochodzi tu do aktów przemocy wśród rówieśników, zdarzała się przypadki złego zachowania uczniów, których niezdyscyplinowanie jest silniejsze od możliwości nauczycieli, pedagoga szkolnego, czy nawet dyrektora.

- Postanowiliśmy powiedzieć ,,nie" chuligaństwu i niezdyscyplinowaniu w przestrzeganiu zasad zachowania się w szkole - mówi Kazimierz Ogorzałek dyrektor ZS. - Wprowadzamy nowe zasady, które będą bardzo rygorystycznie przestrzegane. Jak się okazuje nie chodzi tu bynajmniej o wprowadzenie do szkoły reżimu, który zastąpi obowiązującą do tej pory zasadę partnerstwa i wzajemnego szacunku pomiędzy uczniem a nauczycielem, lecz o wyeliminowanie zjawisk, które pozostawione bez reakcji mogą w przyszłości zaowocować zastraszaniem i zmuszaniem reszty uczniów do złych zachowań.

Szkolny kodeks postępowania w sprawach szczególnych niesubordynacji
Uczniów /zgłoszony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 listopada br.

1. Rejestrować wszystkich uczestników bójek szkolnych i powiadamiać o

nich : rodziców w dniu zdarzenia i policję.
2. Rejestrować uczniów, którzy notorycznie nie noszą drugiego obuwia do szkoły. O takich zdarzeniach powiadamiać rodziców a uczniów zobligować do chodzenia w ochraniaczach.
3. Wprowadzić specjalny tryb dopuszczenia ucznia przez wychowawcę do udziału w dyskotekach szkolnych i innych imprezach sportowo-rekreacyjnych po uwzględnieniu wszystkim uwag zapisanych w dokumentacji szkolnej.
4. Zawieszać czasowo uczniów w prawach do korzystania z dojazdu do szkoły i powrotu do domu autobusem szkolnym w przypadkach ich zachowania, które zagraża bezpieczeństwu innych uczniów lub są szczególnie demoralizujące:
- przed wyjazdem do szkoły lub do domu po powiadomieniu telefonicznym rodziców lub opiekunów prawnych,
- w trakcie przejazdu zatrzymać autobus i powiadomić telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Wprowadzić od II semestru tj od 15 stycznia 2007r. obowiązkowy strój gimnazjalisty.

Podczas forum przedstawicielka policji Anna Kołacz poinformowała rodziców i nauczycieli o zasadach współpracy w zakresie działań profilaktycznych. Rodzice zabierali głos ale głównie na temat bezpieczeństwa dojazdu dzieci do szkoły. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej podkreślił zasadniczą rolę rodziny w wychowaniu młodego pokolenia.