Inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023

19 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023. 9 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023. W sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec radni wybrani w październikowych wyborach samorządowych złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali nominacje na Radnych Gminy Mielec.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Edward Soboń, który przeprowadził głosowanie nad wyborem przewodniczącego rady. Głosami radnych Przewodniczącym Rady Gminy Mielec został Bogdan Cygan a wiceprzewodniczącym Piotr Gamracy. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu Anna Wiech wręczyła radnym nominacje na Radnych Gminy Mielec kadencji 2018 - 2023.

Na zakończenie sesji ślubowanie złożył wójt Józef Piątek, wybrany ponownie w tegorocznych wyborach samorządowych na Wójta Gminy Mielec.

Rada Gminy Mielec kadencji 2018-2023
    Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy
    Piotr Gamracy - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
    Krzysztof Dziekan
    Stanisław Głaz
    Mariusz Kawalec
    Andrzej Klich
    Jerzy Krawczyk
    Helena Krówka
    Edward Soboń
    Ryszard Szostak
    Celina Szymańska
    Zbigniew Wicherski
    Damian Zalot
    Zofia Załucka
    Wojciech Zaręba

Następną sesję Rady Gminy zaplanowano już na środę 28 listopada 2018 roku. Potrzeba szybkiego zwołania kolejnej sesji wynika chociażby z organizacji pracy komisji tematycznych. Wybranie członków tych komisji jest niezbędne do jak najszybszego rozpoczęcia przez nie prac, a to z kolei jest szczególnie ważne chociażby w kontekście uchwalenia budżetu na 2019 rok.

fot: Gmina Mielec


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
- z w o ł u j ę -
SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Mielec.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Mielec.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrząstowie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chrząstowie.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Książnicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach.
Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: bip.gmina.mielec.pl (menu: Gmina -> Rada Gminy -> Transmisje obrad)

PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN