Uwaga! Zmiana rachunku bankowego Gminy Mielec

Informujemy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Gminy Mielec. W związku z czym wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na poniższy rachunek:
Gmina Mielec
75 1240 1268 1111 0010 9624 5546
Bank Pekao S.A.

Komunikat w sprawie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
Informujemy, że bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego prowadził Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, który w dniu 17 stycznia 2020 r. został objęty przymusową restrukturyzacją. Wyboru banku do obsługi budżetu dokonano w trybie art.  264. Ustawy o finansach publicznych, który nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wyłonienia banku na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

W 2018 roku w trybie zapytania ofertowego do obsługi budżetu wybrany został Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku.  Był to jedyny bank, który złożył ofertę.

Bezpośrednią konsekwencją przymusowej restrukturyzacji było czasowe wyłączenie funkcjonowania Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, a w następstwie utrata części środków zgromadzonych na kontach bankowych  jednostki samorządu terytorialnego. Do Banku Nowego BFG SA przeniesiono 57,4% środków należących do jednostek samorządów terytorialnych obsługiwanych przez PBS w Sanoku. Wysokość kwoty umorzenia określona dla JST przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wynosiła 42,6% środków finansowych zgromadzonych na kontach bankowych jednostek samorządu terytorialnego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym.

W przypadku Gminy Mielec jest to kwota 2.893.479,89 zł.

W chwili obecnej w reakcji na zaistniała sytuację Gmina Mielec jest na etapie wyboru nowego banku do obsługi bankowej budżetu. Podejmowane są również działania związane  z odzyskaniem pieniędzy.

Kwestia ta wymaga wielu konsultacji z instytucjami na różnym szczeblu. Ponieważ sytuacja taka dotyczy kilkudziesięciu samorządów prowadzone są konsultacje w tej sprawie, a w rozwiązanie kryzysu zaangażowała się bezpośrednio Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, która w poniedziałek 20 stycznia br. wraz z przedstawicielami poszkodowanych samorządów, w tym Wójtem i Skarbnik Gminy Mielec uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Sanoku.

Oprócz tego w środę 22 stycznia 2020 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, która jest odpowiedzialna za kontrolę finansów jednostek samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej Gmina Mielec podejmuje działania prowadzące do normalizacji sytuacji finansowej gminy.

źródło: www.gmina.mielec.pl