Aktualności z gminy

Wybory sołtysów w Gminie Mielec 2019

Wybory sołtysów w Gminie Mielec odbyły się 28 kwietnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców Woli Mieleckiej: 1733, wydano kart do głosowania 431.
Liczba ważnych głosów na sołtysa w Woli Mieleckiej: DZIEKAN Anna (42), KAWALEC Mariusz (200), SOBOŃ Wiesław (184) (nieoficjalne wyniki).

Dofinansowanie do sterylizacji / kastracji psów i kotów

Informujemy, że zgodnie z przyjętym Programem Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r. Gmina Mielec będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Mielec - właścicielom psów i kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Gminy oświadczenia dot. wykonania zabiegu weterynaryjnego  (oświadczenie do pobrania pod artykułem) a w przypadku psów również przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia psa.

Wybory organów sołectwa tj. sołtysa i rad sołeckich w Gminie Mielec

Wola Mielecka: Wybory do rady sołeckiej: 15 kwietnia 2019 roku /poniedziałek/ godz.18.00  Filia SOKiS w Woli Mieleckiej.
Wybory sołtysa - gdy zgłosi się tylko jeden kandydat.
Jeżeli będzie dwóch kandydatów lub więcej, to wybory odbędą się 28 kwietnia 2019 roku do urny w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej w godzinach od 8.00 do 16.00.

Konsultacje społeczne w sprawie opinii o projektach statutów sołectw

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 12 lutego 2019 r. poz.979)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Mielec konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

Podatek 2019, tabliczki z numerem, Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

Informacja dla osób dokonujących wpłat należności podatkowych u inkasentów

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych podatników oraz przepisów Ordynacji podatkowej i innym niż dotychczas sposobem przyjmowania należności podatkowych, zwracam się z prośbą do osób dokonujących wpłat należności podatkowych u inkasentów tj. sołtysów poszczególnych sołectw o zabranie ze sobą wszystkich otrzymanych w 2019 roku decyzji podatkowych ustalających wysokości rat podatkowych przypadających do zapłaty w bieżącym roku.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Lisia Góra - Radomyśl Wielki- Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice

Obwieszczenie - "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Lisia Góra - Radomyśl Wielki- Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice". Rn 6220.1-c.2019.  Czermin 05-02-2019

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie:
- art. 49 i 61  § 1  i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r., poz. 23),
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081) zawiadamiam, że w dniu  1   lutego 2019 r,  na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T.Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów  reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Marcina Dobek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn."Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka".

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023

19 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023. 9 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023. W sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec radni wybrani w październikowych wyborach samorządowych złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali nominacje na Radnych Gminy Mielec.

Gmina Mielec świętowała 100-lecie Niepodległości

Koncerty niepodległościowe, wieczornica patriotyczna, turniej piłkarski, posadzenie dębów pamięci, salwa honorowa oraz defilada to tylko niektóre z atrakcji jakie w miniony weekend odbyły się w Gminie Mielec w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.