Wyłożono projekt operatu ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla gminy Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie. Na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 7d, art. 22 ust. 1, art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 2101 z późniejszymi zmianami), Starosta Powiatu Mieleckiego informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Mielec:

  obręb nr 0036 - Boża Wola
    obręb nr 0037 - Chorzelów
    obręb nr 0038 - Chrząstów
    obręb nr 0039 - Goleszów
    obręb nr 0040 - Książnice
    obręb nr 0041 - Podleszany
    obręb nr 0042 - Rydzów
    obręb nr 0043 - Rzędzianowice
    obręb nr 0044 - Szydłowiec
    obręb nr 0045 - Trześń
    obręb nr 0046 - Wola Chorzelewska
    obręb nr 0047 - Wola Mielecka
    obręb nr 0048 - Złotniki

Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 22 sierpnia 2018 r. w następujących godzinach : w poniedziałki od 8.00 do 16.00, we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 15.30, w piątki od 8.00 do 14.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 223, 224 (II piętro).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować błędy i omyłki.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Starosta
Powiatu Mieleckiego

Zbigniew Tymuła