Ciąg dalszy rozmów w sprawie mostu

W miniony piątek, 11 października 2013 roku, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego - starosta Andrzej Chrabąszcz i przewodniczący Rady Powiatu Henryk Niedbała oraz Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata prowadzili w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rozmowy dotyczące możliwości ujęcia powiatowego projektu inwestycyjnego – budowy drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo-zachodniego, wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę - na „Wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 – 2020”.

Samorządowcy z powiatu mieleckiego w MRR starali się dowiedzieć, czy projekt ten mógłby być finansowany z Krajowych Programów Operacyjnych (programów „Infrastruktura i środowisko” i „Polska Wschodnia”).

 

W tle prowadzonej równolegle debaty, która miała miejsce w piątek podczas sesji Rady Powiatu Mieleckiego, a podczas której zaprezentował swoje stanowisko marszałek województwa Władysław Ortyl, delegaci z naszego powiatu przeprowadzili merytoryczną rozmowę z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Marcelim Niezgodą. Starosta Andrzej Chrabąszcz uzasadniając wniosek dotyczący przyszłej inwestycji i jej strategicznego znaczenia ponadregionalnego, podnosił kwestię możliwości finansowania działań z nią związanych i możliwości przeniesienia ciężaru finansowania inwestycji na poziom Krajowych Programów Operacyjnych.

Jak stwierdził podczas spotkania podsekretarz stanu Marceli Niezgoda, na obecnym etapie prac nad przyszłymi programami operacyjnymi, kiedy nie został określony – ze względu na trwające jeszcze konsultacje - ich ostateczny kształt, nie można wykluczyć możliwości finansowania tej i podobnych inwestycji z przygotowywanych programów operacyjnych. Zatem, przedwcześnie jest na wyrażanie opinii ostatecznych, że złożony przez powiat mielecki wniosek nie ma szans uzyskania finansowania z Krajowych Programów Operacyjnych bądź współfinansowania z Krajowego i Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Z tego punktu widzenia, w świetle wypowiedzi ministra, należałoby się zastanowić, czy nasza inwestycja nie powinna być ujęta na „Wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 – 2020” – zastanawiają się lokalni samorządowcy.
 
Istotny w tej sprawie jest także fakt, że po ostatniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego, w której uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, strony biorące udział w dyskusji na temat budowy mostu zgodziły się pracować wspólnie, w pełnym porozumieniu, by skorzystać z jak najkorzystniejszych rozwiązań, zmierzających do budowy tej strategicznej dla powiatu i regionu inwestycji.

Podobne tematy:
- Ciąg dalszy rozmów w sprawie mostu
- Radny z Krosna w Woli Mieleckiej: ronda potrzebne, ale ...
- Speckomisja obradowała w Woli Mieleckiej: ronda potrzebne, ale…

- Skrzyżowania w Woli newralgiczne, w tym roku „tylko” 22 kolizje