WISŁOKA III, Wola Mielecka - rozbudowa wałów na rzece Wisłoce

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2011 r. Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów Al. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Pana Stanisława Stachurę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I.IX.7820.3.1.2011 w sprawie wyania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: "Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka"

zlokalizowanej na działkach o ni' ewid.:

I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ
•    obręb Nr 47 Wola Mielecka - gmina Mielec;
610/4, 628, 629/1, 630/1, 631/1, 632/1, 633/1, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 653/1, 654/5, 654/7, 654/9, 655/1, 656/1, 627/1, 546/7, 547/3, 548/5, 550/10, 571/13, 572/12, 572/14, 573/8, 573/10, 574/11, 575/9, 576/4, 577/8, 577/10, 578/6, 579/1, 580/1, 1004/25, 1004/11, 1004/13, 1005/1, 1404/2, 1080/5, 1110/1, 1111/1, 1114/10, 1115/3, 1120/1, 1115/1,1119, 571/12, 661/5, 1401, 1004/6, 1354

II.  DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ
wg poniższego wykazu działek podlegających podziałowi, gdzie przed nawiasem podano numer przed podziałem, w nawiasie numery po podziale, działki wchodzące pod inwestycję zaznaczono pogrubioną czcionką:

•    obręb Nr 43 Rzędzianowice - gmina Mielec ;
1778/1 (1778/3,1778/4, 1778/5)

•  obręb Nr 47 Wola Mielccka - gmina Mielec:
1444/2 (1444/3, 1444/4, 1444/5), 638/1 (638/3, 638/4), 639/1 (639/3, 639/4), 640/3 (640/7, 640/8), 640/5 (640/9, 640/10), 641/3 (641/7, 641/8), 641/5 (641/9, 641/10), 642/1 (642/3, 642/4), 643/1 (643/3, 643/4), 644/1 (644/3, 644/4), 645/1 (645/3, 645/4), 646/1 (646/3, 646/4), 647/1 (647/3, 647/4), 648/1 (648/3, 648/4), 649/1 (649/3, 649/4), 650 (650/1, 650/2), 651/1 (651/3, 651/4), 652/1 (652/3, 652/4), 661/7 (661/8, 661/9, 661/10), 548/7 (548/17, 548/18), 549/3 (549/14, 549/15), 549/5 (549/16, 549/17), 550/8 (550/25, 550/26), 550/7 (550/23, 550/24), 551/7 (551/15, 551/16), 551/9 (551/17, 551/18), 552/1 (552/5, 552/6), 553/4 (553/7, 553/8), 554/4 (554/7, 554/8), 555/1 (555/5, 555/6), 556/7 (556/17, 556/18), 556/9 (556/19, 556/20), 557/3 (557/13, 557/14), 557/4 (557/15, 557/16), 558/1 (558/5, 558/6), 559/3 (559/7, 559/8), 560/8 (560/16, 560/17), 560/10 (560/18, 560/19), 561/1 (561/5, 561/6), 562/1 (562/5, 562/6), 563/1 (563/7, 563/8), 564/7 (564/19, 564/20), 564/9 (564/21, 564/22), 566/1 (566/3, 566/4), 568/4 (568/10, 568/11), 569/6 (569/9, 569/10), 570/4 (570/13, 570/14), 1423/2 (1423/3, 1423/4), 1004/9 (1004/26, 1004/27), 1074/1 (1074/3, 1074/4, 1074/5), 1194 (1194/1, 1194/2), 1350 (1350/1, 1350/2), 1123/1 (1123/6, 1123/7), 1403 (1403/1, 1403/2).

II.  DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM DLA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
wg poniższego wykazu działek, gdzie określony zostanie obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu
•    obręb Nr 47 Wola Mielecka - gmina Mielec:
637/2, 659, 645/2, 646/2,647/4 (647/1)*, 648/4 (648/1)*, 626, 627/2, 652/2
•    w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VIII piętro pok.811 tel. 15 8224608, w godzinach 8°°-1400.

W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie.

Informuję, że strony postępowania w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia
zawiadomienia w sposób określony powyżej, mogą składać wnioski i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

I.K.7820.3.1.2011   

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 8 lipca 201 Or. - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania :
1)    nieruchomości stanowiące własność     Skarbu     Państwa     lub jednostek samorządu
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji,
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
2)    w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie
prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją,
3)    w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji, do  czasu wydania takiej  decyzji, zawiesza się postępowania
0    wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca  2003  r.  o planowaniu
1    zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pózn. zm.).
I.K.7820.3.1.201I    Strona 3 z 3
Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

źródło: