Przyłącza kanalizacyjne na Woli Mieleckiej

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości

 

Wola Mielecka, 23 stycznia 2009

Wójt Gminy Mielec

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, wynikającymi z braku jednoznacznej decyzji Urzędu Gminy, Rada Sołecka wsi Wola Mielecka, w imieniu mieszkańców, zwraca się z prośbą o określenie warunków technicznych i finansowych wykonywania przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, mając na uwadze obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.


Sołectwo Wola Mielecka
SOŁTYS
Gmina Mielec

PRG/7020/12/2009                                                                             Mielec, 27-02-2009


Rada Sołecka
wsi Wola Mielecka

Dot. pisma z dnia 23 stycznia 2009 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) art. 15 stanowi, że; przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne (Gmina) jest obowiązana zapewnić budowę urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez nią w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, natomiast realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do tej sieci.

Przyłącze kanalizacyjne (art. 2 w/w ustawy) jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości gruntowej ( granica działki).

Wynika z tego, że właściciel nieruchomości ma obowiązek wybudować nie tylko przewód odprowadzający ścieki do pierwszej studzienki na terenie jego nieruchomości, licząc od strony budynku, ale też przewód, który połączy tę studzienkę z siecią.

Gmina Mielec wykonując kanalizację sanitarną w miejscowości Wola Mielecka wykonała oprócz sieci głównej również przyłącza do budynków mieszkalnych, za które zgodnie z ustawą właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić. W związku z powyższym wpięcie do kanalizacji może być wykonane przez Gminę po uregulowaniu należności za przyłącze w ustalonej kwocie dla wszystkich włączających się tj. 2.500 zł.

Natomiast wpięcie do kanalizacji we własnym zakresie, nie zwalnia z uregulowania należności za wykonane przez Gminę przyłącze.
wójt
Władysław Ochalik

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości
Przyłącze kanalizacyjne - na terenie nieruchomości
jest studzienka kanalizacyjna
Przyłącze kanalizacyjne -  na terenie nieruchomości
nie ma studzienki kanalizacyjnej

https://www.facebook.com/wolamielecka/