Przetarg na budowę ronda w Woli Mieleckiej

Powiat Mielecki ogłosił przetarg na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 984 z drogą powiatową Nr 1 152R w miejscowości Wola Mielecka.

Przetarg został ogłoszony w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia wykonawca zaprojektuje i wykona między innymi następujące roboty budowlane:

* rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego,
* budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
* przebudowę i budowę przepustów,
* rozbudowę skrzyżowania na rondo wraz z nową organizacją ruchu,
* przebudowę i budowę chodników w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi,
* budowę ciągów pieszo-rowerowych,
* przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
* wykonanie przebudowy i budowy zjazdów,
* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
* wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
* wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,
* instalację oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem przejść dla pieszych,,
* wyplantowanie terenu i obsianie trawą,

Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot trójstronnego porozumienia wynosi ponad 2 000 000 zł i obejmuje on koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, koszty nadzorów oraz wykupu gruntów.

W finansowaniu zadania uczestniczyć będzie Gmina Mielec, która w 2022 roku przekaże Powiatowi Mieleckiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 650 000 zł oraz Województwo Podkarpackie razem z Powiatem Mieleckim które po uwzględnieniu dotacji celowej Gminy Mielec, solidarnie sfinansują pozostałą brakującą do realizacji zadania kwotę w łącznej wysokości 1 450 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Oferty na wykonanie zadania można składać do 11 maja 2022 roku do godz. 10:00.

Podobne tematy:
Zielone światło dla ronda w Woli Mieleckiej w 2022 >>>