Konsultacje planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zlecił przygotowanie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dokument ma zawierać przedstawienie rozwiązań wpływających na ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi, także w naszym regionie.
 
Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym ma wytyczać strategiczne kierunki działań, które przyczynią się do obniżenia ryzyka powodziowego w regionie. W dokumencie zawarty jest zarówno opis stanu dzisiejszego terenów zagrożonych powodzią, dane statystyczne, obliczenia oraz informacje związane z dotychczasowymi zdarzeniami oraz propozycje rozwiązań, mających na celu zmniejszenie zagrożenia wielką wodą.
 
Chodzi tu m.in. o wskazania, gdzie i jak zastosować odpowiednie narzędzie w postaci polderów, wałów przeciwpowodziowych, przepustów, pomp, itp.
 
Powstała już wstępna propozycja planu, która teraz poddana jest konsultacjom społecznym. Także mieszkańcy naszego miasta mogą zapoznać się z projektem dokumenty, który znajduje się na stronie www.powodz.gov.pl i za pomocą specjalnej zakładki ankietowej przesłać do KZGW swoje uwagi
związane z PZRP dla Regionu wodnego Górnej Wisły.

– Projekt planu został opracowany na podstawie danych i informacji z dotychczasowych powodzi i podtopień. Naprawdę warto zweryfikować te zapisy z własną wiedzą i doświadczeniem. Nikt inny niż mieszkańcy danego terenu nie będą lepiej znali jego specyfiki, dlatego zachęcam do zapoznania się z dokumentem oraz do ewentualnego przesłania własnych spostrzeżeń i uwag.

Niewykluczone, że dzięki takiej reakcji, sprawimy, że w naszej najbliższej okolicy wprowadzone zostaną rozwiązania, które poprawią nasze własne bezpieczeństwo – powiedział Zenon Tokarski, kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu.     

Uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy miasta, a także przedstawiciele instytucji i firm. Swoje propozycje należy przesłać do KZGW najpóźniej do 22 czerwca 2015 roku.

BPI UM Mielec


Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisły
Grudzień 2014

Region Wodny Górnej Wisły
Obszar Regionu Wodnego Górnej Wisły zajmuje powierzchnię 43 109,3 km2. Obejmuje zlewnię Wisły od przekroju poniżej ujścia Przemszy, po ujście Sanny ze zlewnią Sanny włącznie. Według podziału fizycznogeograficznego region wodny Górnej Wisły położony jest w obrębie 8 podprowincji: Centralnych Karpat Zachodnich, Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia Wschodniego, Podkarpacia Północnego, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Wyżyny Małopolskiej oraz Wyżyny Lubelsko – Lwowskiej. Do największych Opis obszaru planowania prawobrzeżnych dopływów Wisły należy zaliczyć San i Dunajec, których zlewnie stanowią prawie połowę obszaru regionu wodnego Górnej Wisły. Pozostałe ważniejsze prawobrzeżne dopływy to: Wisłoka, Raba, Soła i Skawa. Wśród największych lewobrzeżnych dopływów Wisły w regionie Górnej Wisły należy wskazać rzeki: Nidę i Czarną. Całkowita długość sieci hydrograficznej regionu wynosi 23 800 km.

Wg podziału administracyjnego, obszar dorzecza Wisły leży w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim oraz pomorskim.

Sieć hydrograficzna dorzecza Wisły jest bardzo gęsta i obejmuje rzekę Wisłę wraz z większymi dopływami takimi jak: Dunajec, Nida, Wisłoka, San, Kamienna, Wieprz, Pilica, Narew, Bzura, Drwęca i Osa, Brda, Wda oraz Wierzyca. Z większych rzek obszar dorzecza obejmuje także: rzeki Słupia, Łupawa, Łeba, Reda i inne uchodzące bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi oraz wpadające do Zalewu Wiślanego (w tym głównie Pasłęka).

Długość głównych cieków wynosi ok 7 617 km, natomiast całkowita długość głównej rzeki w obszarze dorzecza, tj. Wisły wynosi 1 020 km.

1_481_W

Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasielskiego.

Podkarpacki ZMiUW w Rzeszowie

Wisłoka

1_479_W

Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2+850 - 3+210 o długości 360 m w m. Jasło, woj. Podkarpackie

Podkarpacki ZMiUW w Rzeszowie

Ropa

1_477_W

Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 - 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie

Podkarpacki ZMiUW w Rzeszowie

Wisłoka, Grabinka

1_476_W

Wisłoka III - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200 – 15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 w miejscowości Rzędzianowice, Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie

Podkarpacki ZMiUW w Rzeszowie

Wisłoka

1_474_W

Wisłoka I - modernizacja przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800-16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrząstów - Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice woj. podkarpackie.

Podkarpacki ZMiUW w Rzeszowie

Wisłoka

1_475_W

Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca, woj. podkarpackie.

Podkarpacki ZMiUW w Rzeszowie

Wisłoka