Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.

Na podstawie i art. 29 ust. 2 pkt 2 i art.  154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Wójt Gminy Mielec podaje do publicznej wiadomości:

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec, ustalone w:
Zarządzenie Nr 358/2022 Wójta Gminy Mielec z dnia 19 stycznia 2022 r. 
[format >>>].

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w:

Uchwała Nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
[format >>>].

Uchwała Nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec
[format >>>].


Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola
Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.
Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 7. 02.2022r – 11.02.2022r

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2022 roku.

DEKLARACJA

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016, 2017, 2018, 2019) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie , przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

14.02.2022 – 4.03.2022
składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

7.03.2022 – 29.03.2022
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

30.03.2022
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2022 – 7.04.2022
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

8.04.2022
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

16.05.2022 - 27.05.2022
składanie wniosków o przyjętie do oddziału przedszkolnego

11.05.2022 - 14.05.2022
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

15.05.2022
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.05.2022 - 20.05.2022
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

23.05.2022
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych