Dopisywanie do spisu wyborców oraz Powszechny Spis Rolny 2020

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców na wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r., które wpłynęły do Urzędu Gminy Mielec nie mogą być ujęte do wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Wnioski o dopisanie do spisu wyborców należy zatem złożyć ponownie.


Powszechny Spis Rolny 2020
10-06-2020
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym https://rolny.spis.gov.pl/files/D2019000172801.pdf

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
* Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
* Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
* Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
* Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
* osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
* osób prawnych;
* jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

* Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
* odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
* odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/