Sesja Rady Gminy Mielec, utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 5 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity z 2004 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Mielec postanawia:
§1
Utworzyć z dniem 1 września 2010 roku Publiczne Samorządowe Przedszkole w Woli Mieleckiej, zwane dalej przedszkolem.

§2
Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej z siedzibą w Woli Mieleckiej, Wola Mielecka 406, 39-300 Mielec.
§ 3
Akt założycielski przedszkola stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
Organizację przedszkola określa statut, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W WOLI MIELECKIEJ

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity z 2004 r. (Dz. U. Nr 256 poz 2572 z późn. zm.)

GMINA MIELEC:
§1
Zakłada z dniem 1 września 2010 roku Publiczne Samorządowe Przedszkole w Woli Mieleckiej pod nazwą:
Publiczne Przedszkole Wola Mielecka 406
§2
Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej z siedzibą w Woli Mieleckiej, Wola Mielecka 406, 39- 00 Mielec. 

STATUT Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej


Sesja Rady Gminy Mielec
30.06.2010


Mielec, 2010-06-22

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst    jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- zwołuję -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane
między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy Mielec w projekcie pn. "PSeAP - Podkarpacki System
e - Administracji Publicznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Mielec oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Radomyśl Wielki.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

PRZEWODNICZĄCY       
RADY GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ