Rozstrzygnięcie przetargu nr 341/09/04 na dobudowę przedszkola

Rozstrzygnięcie przetargu nr 341/09/04  „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej o część przedszkola z częścią dydaktyczną".Wg rozdzielnika
Gmina Mielec informuje ze przetarg nieograniczony z dnia 26.05.2009 roku na wykonanie :
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej o część przedszkola z częścią dydaktyczną "wygrała oferta nr 5 tj Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Profi" A. Bawół, ul. Raciborskiego, 39-300 Mielec za cenę netto : 191 018,65 zł
(słownie : sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złote 65/100) Podatek VAT w kwocie 42 024,10 zł
Cena brutto : 233 042,75 zł ( słownie : dwieście trzydzieści trzy tysiące czterdzieści dwa złote 75/100)

Kryterium oceny ofert - najniższa cena

 


Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej o część przedszkola z częścią dydaktyczną
10-05-2009

Szczegóły zamówienia publicznego

Data ogłoszenia przetargu: 2009.05.05
Data otwarcia ofert: 2009.05.26

Skrótowa treść zamówienia

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej o część przedszkola z częścią dydaktyczną.

341/09/04 Mielec, 2009-05-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/09/04. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej o część przedszkola z częścią dydaktyczną .
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec
www.gmina.mielec.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.gmina.mielec.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą pocztową lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7 , 39-300 Mielec pokój nr 28 SIWZ jest nieodpłatna .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wielkość i zakres zamówienia precyzuje przedmiar robót zał. do SIWZ

Wspólny Słownik Zamówień:45262800-9 , 45262700-8

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2009 roku

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Najniższa cena
Waga
100 pkt
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia:26-05-2009 rok do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia:26-05-2009 rok o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26-06-2009 roku

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego nie więcej niż 50% wartości zamówienia uzupełniającego

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 70293-2009 data ogłoszenia w BZP 05.05.2009 rok