Obwieszczenie w sprawie budowy masztu Era 58424 Wola Mielecka

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na części działki nr ewid. 577/12 położonej w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec na zamierzenie inwestycyjne pn.„Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej „Era 58424 Wola Mielecka" na wieży żelbetowej o wysokości ok. 40 m ±2m ,

z montażem na tej wieży anten sektorowych i radioliniowych oraz montażem to podstawy wieży kontenera z urządzeniami zasilającymi i sterującymi wraz z doprowadzeniem do stacji przyłącza elektroenergetycznego" dla Polskiej Telefonii Cyfrowej S.p. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa w imieniu, której obecnie działa pełnomocnik Pani Małgorzata Obszarska, Rescom s.c, ul. Syrokomli 7/8, 30-102 Kraków

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia strony mają możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Mielcu ul. Jadernych 7 pokój nr 6 w godzinach urzędowania.

https://www.facebook.com/wolamielecka/