Wybrano wariant obwodnicy od Rzędzianowic do Piątkowca

23 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał wariant przebiegu nowego fragmentu obwodnicy Mielca od Woli Mieleckiej do Rzędzianowic.  Trwa przygotowanie budowy obwodnicy od strony drogi na Tarnobrzeg do drogi na Tarnów (obwodnicy północno-zachodniej) . Podzielono ją na 2 etapy. Pierwszy obejmuje drogę od wlotówki od strony Tarnobrzega do Rzędzianowic. Drugi etap to budowa drogi od Rzędzianowic do Woli Mieleckiej.

Północna obwodnicy Mielca
Oba etapy obwodnicy są już jest na zaawansowanym etapie przygotowań – podpisano umowy z firmami (I etap – Budimex, II etap  – Drogowa Inżynieria), która ma zaprojektować i wybudować dwukilometrową trasę i przeprawę przez Wisłokę.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o nowym przebiegu drogi wojewódzkiej pomiędzy Piątkowcem i Mielcem. Trasa ma łączyć się z nowym mostem na Wisłoce. Mowa o tak zwanym drugim etapie budowy nowego mostu na Wisłoce dla Mielca wraz z drogami dojazdowymi.

Trasa określana jest mianem północnej obwodnicy Mielca, ma łączyć się z nowym mostem na Wisłoce. Będzie zaczynać się w rejonie lotniska w Mielcu, przecinać Wisłokę nową przeprawą między Złotnikami i Rzędzianowicami oraz przez Wolę Mielecką dotrze do Piątkowca, gdzie połączy się z obecną drogą wojewódzką, jeszcze przed lasem piątkowskim.

Zarząd Województwa wybrał opcję o długości 6854 metry, który zakłada także mniej wyburzeń budynków – jeden dom mieszkalny i jeden budynek gospodarczy.

Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności to 31.05.2019 r. Wówczas będzie możliwe ogłoszenie przetargu na roboty budowlane z prawdopodobnym terminem zakończenia zadania w 2020 r.

Ostateczna wartość budowy odcinka Piątkowiec - Wola Mielecka – Rzędzianowice znana będzie dopiero po wyłonieniu wykonawcy tego odcinka.

Trwało wiele dyskusji związanych z przebiegiem trasy obwodnicy. Ostatecznie pod koniec stycznia zarząd województwa wybrał wariant dla II etapu.
Zarząd województwa na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2018 roku do dalszych prac projektowych, jako najbardziej optymalny przy uwzględnieniu kosztów i przebiegu drogi, wybrał wariant o długości 6,854 km i szacunkowym koszcie około 40 mln. zł. Wariant ten rozpoczyna się na nowo projektowanym rondzie w miejscowości Rzędzianowice (koniec I etapu), a kończy się przed lasem na początku Gminy Wadowice Górne.
Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [budowy II etapu – dop.red.] z rygorem natychmiastowej wykonalności to 31 maja 2019 roku. Po tym terminie możliwe będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane z prawdopodobnym terminem zakończenia zadania w 2020 roku.

Budowa II etapu będzie realizowana około rok później niż I etap – ten ma zostać ukończony do 30 października 2019 roku.

I etap budowy
Trwa realizacja etapu pomiędzy Rzędzianowicami i ulicą Sienkiewicza – w systemie zaprojektuj i zbuduj. Wykonawcą jest Budimex. Firma ta obecnie realizuje prace geologiczne. Odcinek od lotniska do ulicy Sienkiewicza, wraz z wiaduktem nad linią kolejową i samą ulicą Sienkiewicza, ma budować mieleckie Starostwo Powiatowe przy finansowaniu z budżetu miasta Mielca.

Roboty geologiczne

Firma „Budimex” w terminie od 07.02.2018 do dnia 31.03.2018 przystępuje do wykonania robót geologicznych wraz z pobraniem próbek gruntów i wody dla inwestycji „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”. W ramach prac wykonane zostaną otwory geologiczne przy użyciu wiertnicy mechanicznej lub systemem udarowym na sucho. Przedstawiciele firmy, poinformują użytkowników działek na których zaplanowano badania geologiczne o rozpoczęciu prac na przedmiotowym obszarze.

Szczegóły budowy I etapu
Zakres inwestycji:
•    budowa mostu przez rzekę Wisłoka
•    budowa 4-wlotowego ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach
•    budowa 4-wlotowego ronda, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w miejscowości Złotniki
•    budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi, a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu
•    budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza i linią kolejową nr 25
•  budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących
•    zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu.

Głównym elementem nowej trasy będzie most przez rzekę Wisłoka o długości ok. 550 metrów.
Ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 zostanie poprowadzony po nowym śladzie, od ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach, w kierunku na południowy wschód. Powstanie również  łącznica o długości 0,3 km do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu. Jednojezdniowa trasa klasy G (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) będzie posiadała pobocza bitumiczne o pełnej konstrukcji oraz obustronne pobocza gruntowe.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

INWESTYCJE  KOMPLEMENTARNE

– węzeł drogowy na ul. Sienkiewicza
Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonawca opracuje dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy bez decyzji ZRID) na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984. Projekt ma obejmować  wiadukt drogowy nad ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu – byłą drogą wojewódzką nr 985 oraz linią kolejową, umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad nimi, aż do skrzyżowania ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową. Przedmiotowy odcinek ma być objęty Decyzją Środowiskową. W sprawie realizacji tej części zadania oraz budowy drugiej części drogi z Rzędzianowic do Piątkowca, został podpisany w grudniu ubiegłego roku list intencyjny.

Podpisanie umowy dotyczącej budowy mostu i nowego odcinka drogi wojewódzkiej nastąpiło w połowie 2017 roku. To pierwszy etap budowy nowego fragmentu mieleckiej obwodnicy. Obejmuje on budowę nowego mostu na Wisłoce i ponad 2-kilometrowego odcinka drogi od Rzędzianowic przez Złotniki do ulicy Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Kosmonautów (wlot do miasta od strony Tarnobrzega). Koszt I etapu to 38 mln zł.