Zebranie wiejskie, podział funduszu sołeckiego 2014

W niedzielę 15 września 2013 roku o godz. 18.00 w budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, odbyło się zebranie wiejskie na które przybyło 60 mieszkańców.  Głównym tematem było przeznaczenie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2014 rok.
Porządek zebrania:

1. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa Wola Mielecka w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2014 rok.

Złożono trzy wnioski podziału środków funduszu sołeckiego na 2014 rok. Rady sołeckiej na kwotę 54 500 zł, sołtysa Woli Mieleckiej Wiesław Sobonia na kwotę 25 310 zł, oraz 23 mieszkańców z przeznaczeniem całej kwoty na plac zabaw dla najmłodszych. Dwa wnioski zostały uznane jako nieważne,  wniosek Rady sołeckiej ze względu na przekroczenie zaplanowanych środków, oraz wniosek mieszkańców ze względu na nieobecność 15 mieszkańców zgłaszających wniosek. Wniosek sołtysa spełniał wszystkie warunki formalne, dlatego został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem podziału funduszu sołeckiego Woli Mieleckiej przedstawionego przez sołtysa głosowało 53 mieszkańców, 1 wstrzymał się od głosowania, a cztery głosy były przeciw.

 

Fundusz sołecki Woli Mieleckiej na 2014 rok  / 25 310 zł/

- Wyposażenie placu zabaw przy szkole w Woli Mieleckiej - 7 310 zł

- Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją przy drodze gminnej   - 6 500 zł

- Doposażenie obiektu sportowego, odwodnienie stadionu i zakup bramki - 5 500 zł

- Doposażenie garażu OSP Wola Mielecka , wymiana okien, zakup szafek na mundury -  5 000 zł


{morfeo 19}


2. Sprawy bieżące wsi poruszane przez mieszkańców Woli Mieleckiej:

- kanalizacja w kierunku Piątkowca

- gospodarka śmieciami

     * starania gminy o wywóz śmieci zmieszanych 2 razy w miesiącu w miesiącach jesiennych i zimowych

    * dodatkowe worki foliowe do segregacji można pobrać w Urzędzie Gminy w Mielcu

    * deklarację śmieciowa złożyło 90% mieszkańców Gminy Mielec

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Mieleckiej / PSZOK/

- obskurne kontenery na odzież, szpecące pobocze drogi wojewódzkiej

- porządki na przystankach autobusowych

  * została powołana Spółdzielnia socjalna, która będzie dbała również  o porządek na przystankach

- kamień na drogi gminne

- zły stan chodnika w kierunku Rzędzianowic przy drodze wojewódzkiej Nr 983

- droga do "COMOSU"
- dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przedwisłocze” w Fili Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej powstała Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej dla 15 dzieci.


fot. Zbigniew Wicherski  


Zebranie wiejskie, fundusz sołecki, Wola Mielecka 15-09-2013


Podobne tematy:
 
- FUNDUSZ SOŁECKI, informacja dla mieszkańców