Uchwalono regulamin i podwyżki za odbiór odpadów komunalnych

Na XII sesji Rady Gminy Mielec, dnia 18 grudnia 2019 roku zostały ustalone stawki za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok:
- opłata będzie od mieszkańca, wcześniej był podział na trzy grupy,
- stawka 21 zł od mieszkańca miesięcznie, gdy mieszkaniec zadeklaruje kompostownik w gospodarstwie,
- stawka 25 zł od mieszkańca miesięcznie, w gospodarstwach, w których nie będzie kompostownika,
- wszystkich obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych, gospodarstwa w których będzie niewłaściwa segregacja, lub jej nie będzie zapłacą 75 zł od mieszkańca miesięcznie.

Uchwała rady Gminy Mielec w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

§1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób,  że  w przypadku  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy  zbieranie  i odbieranie odpadów  komunalnych  odbywa  się  w sposób  selektywny. Opłata  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi  stanowi  iloczyn zadeklarowanej  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej.
§2.
1. Stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wynosi 25,00 zł miesięcznie na osobę.
2. W przypadku gdy  właściciel nieruchomości, na której zamieszkują  mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania  odpadów  komunalnych  w sposób  selektywny, ustala się podwyższoną opłatę w wysokości 75,00 zł miesięcznie na osobę.
3. Określa się wysokość zwolnienia w części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne w kompostowniku  przydomowym w kwocie 4,00 zł miesięcznie na osobę.
4. Zwolnienie,  o którym mowa w§ 2ust.3 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec, zawierająca zgłoszenie kompostownika.


Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku nasz kraj powinien osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie ten wskaźnik wynosi tylko 30 proc. Na "taryfę ulgową" nie ma co liczyć. Mało tego, wymagania UE, dotyczące odpadów nadających się do przeróbki i ponownego użycia, będą coraz większe w kolejnych latach. Sejm RP zdecydował więc o znowelizowaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Część rozwiązań, jakie zapisano w dokumencie, będzie miała konsekwencje finansowe, które odczują przede wszystkim samorządy.


XII sesja Rady Gminy Mielec 18.12.2019
Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielec na rok szkolny 2019/2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje
Komisje:
W dniu 16 grudnia 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad było omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 18 grudnia 2019 r.


 Ważne zmiany w gospodarce odpadami
06-12-2019
Obowiązująca w Gminie Mielec umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygasa 31 grudnia bieżącego roku. Już we wrześniu uruchomione zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która na terenie Gminy Mielec w 2020 roku będzie odbierać odpady. Niestety postępowanie przetargowe zostało unieważnione, żadna z firm nie zdecydowała się na złożenie oferty. Przyczyniły się do tego najprawdopodobniej zmiany przepisów jakie weszły w życie z dniem 6 września 2019 roku, które min. zmieniły zasady przeprowadzania przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci. W drugim postępowaniu przetargowym jedyna złożona przez konsorcjum firm z liderem MPGK Mielec oferta obejmująca „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Mielec w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku” wyniosła 2 947 468,50 zł brutto. Kwota ta jest wyższa, niż roczne wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy obowiązujących stawkach.

Istotną dla mieszkańców zmianą w gospodarce odpadami jest obowiązek segregacji. Mieszkańcy, którzy nie segregują śmieci, zapłacą za ich odbiór co najmniej dwa razy więcej. Jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firma nie odbierze od nich odpadów i powiadomi o tym fakcie Gminę. Na niższe opłaty śmieciowe będą mogły liczyć osoby, które posiadają przydomowe kompostowniki i zadeklarują kompostowanie bioodpadów. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji odpady nie są kompostowane właściciel nieruchomości straci prawo do ulgi.

W związku z powyższym jeszcze w tym roku Rada Gminy podejmie stosowne uchwały, które dostosują gminne regulacje do zmienionych przepisów. Zmianie ulegną nie tylko stawki ale i  zasady ponoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Sytuacja w regionie pokazuje, że problem z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają wszystkie samorządy. Rozstrzygnięte i w większości przypadków unieważnione przetargi w innych gminach powiatu mieleckiego pokazują, że ceny zaproponowane przez operatorów są nawet dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim. Wpływ na to mają głównie problemy firm z  zagospodarowaniem śmieci przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Kolejnymi czynnikami wzrostu cen są rosnące ceny prądu, opłat środowiskowych, wzrost płacy minimalnej i problemy związane z zakazem składowaniem odpadów. Według nowych regulacji firma odbierająca śmieci będzie mogła wozić je do instalacji w całej Polsce, jednak koszt transportu do odległych instalacji może mieć wpływ na wzrost kosztów odbioru śmieci.

Jakość oraz ilość oddawanych przez naszych mieszkańców śmieci w znaczny sposób wpływa na cenę odbioru i zagospodarowania odpadów. Apelujemy,  o zwrócenie szczególnej uwagi na segregację odpadów w naszych domach. Jest to bardzo istotny element kształtujący osiągnięcie narzuconych na Gminę poziomów recyklingu. Właściwa segregacja, kompostowanie bioodpadów i ograniczanie ilości oddawanych odpadów zmieszanych będzie mieć istotny wpływ na kwotę jaka Gmina zapłaci firmie odbierającej odpady, co w konsekwencji będzie miało przełożenie na opłaty ponoszone przez mieszkańców.

Prezentacja "Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec od 2020 roku" (format PDF)
źródło: www.gmina.mielec.pl