Wyborcze zebranie wiejskie 2019 w Woli Mieleckiej, statut sołectwa

15 kwietnia 2019 roku o godz.18.00 w budynku Filii SOKiS w Woli Mieleckiej odbędzie się  Wyborcze zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa WOLA MIELECKA.
Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania
2. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za okres mijającej kadencji
4. Sprawy bieżące wsi
5. Zasady wyborów do Rady sołeckiej
6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  liczby członków rady sołeckiej
7. Zgłaszanie kandydatów  do rady sołeckiej
8. Prezentacja kandydatów na Sołtysa
9. Wybór Sołtysa - gdy zgłosi się 1 kandydat
10. Prezentacja kandydatów do Rady sołeckiej
11. Wybory Rady sołeckiej

Wybory sołtysów i rad sołeckich odbywają się wg. zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw.
Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Wybory sołtysa - gdy zgłosi się tylko jeden kandydat na zebraniu wiejskim.
Jeżeli będzie dwóch kandydatów lub więcej, to wybory odbędą się 28 kwietnia 2019 roku do urny w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej w godzinach od 8.00 do 16.00.POBIERZ Statut sołectwa Wola Mielecka


Statut Sołectwa Wola Mielecka

DZIAŁ IV.  ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW SOŁECTWA

Przepisy niniejszego rozdziału określają zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Rozdział 1. WYBORY SOŁTYSA
§ 27. 1. Wybory  sołtysa  odbywają  się  w głosowaniu  tajnym,  bezpośrednim,  spośród  nieograniczonej  liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Wyborca  głosuje  na  określonego  kandydata,  stawiając  znak  "x"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwiska kandydata na sołtysa.
3. Wybory uznane są za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.
§ 28. Prawo wybierania sołtysa ma każdy obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który  najpóźniej  w dniu  wyborów  kończy  18  lat  życia  i stale  zamieszkuje  na  obszarze  sołectwa,  w którym wybierany jest dany sołtys.
§ 29. Bierne  prawo  wyborcze  (prawo  wybieralności)  mają  obywatele  Polski,  posiadający  pełną  zdolność  do czynności  prawnych,  którzy  najpóźniej  w dniu  wyborów  kończą  18  lat  życia  i stale  zamieszkują  na  obszarze sołectwa, w którym wybierany jest dany sołtys.
§ 30. W wyborach sołtysa wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata.
§ 31. 1. Wójt  w drodze  zarządzenia  wyznacza  datę  wyborów  oraz  określa  dni,  w których  upływa  termin wykonywania czynności wyborczych.
2. Dniem wyborów wyznacza się niedzielę, przypadającą w terminie do sześciu miesięcy od dnia zakończenia kadencji Rady Gminy i podaje do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni przed terminem wyborów. Dniem wyborów w przypadkach określonych w § 35 pkt.10 i 11 jest dzień odbycia zebrania wyborczego.
3. W  razie  konieczności  przeprowadzenia  wyborów  przedterminowych  przed  upływem  kadencji,  wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 45 dni od wystąpienia przyczyny.
4. Kadencja  sołtysa  i członków  rady  sołeckiej  wybranych  w wyborach  przedterminowych  kończy  się  wraz z końcem  kadencji  pozostałych  sołtysów,  wybranych  w wyborach  przeprowadzonych  w terminie  określonym w ust. 2.
5. Wójt  jest  obowiązany  zwołać  zebranie  wiejskie  zwane  zebraniem  wyborczym  najpóźniej  na  7 dni  przed dniem  wyborów.  W programie  zebrania  należy  uwzględnić  możliwość  zaprezentowania  się  wszystkich kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej z zachowaniem równości czasu i charakteru prezentacji.
§ 32. Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.
§ 33. Wydatki związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu Gminy.
§ 34. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym, wyznaczonym przez Wójta, od godziny 8.00 do 16.00 bez przerwy.
        2. Wójt Gminy w drodze obwieszczenia wyznacza lokal wyborczy oraz skład komisji wyborczej.
§ 35. 1. Prawo  pisemnego  zgłaszania  kandydatów  na  Sołtysa  przysługuje  grupie  mieszkańców  sołectwa w ilości co najmniej 7 osób uprawnionych do głosowania, które podpisują się pod zgłoszeniem.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1 wyznacza ze swego grona pełnomocnika.
3. Wyborca udzielający poparcia dowolnej liczbie kandydatów składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska  i imienia,  adresu  zamieszkania  oraz  numeru  ewidencyjnego  PESEL.  Na  liście  umieszcza  się  zapis,  że wyborca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę wyborów.
4. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5. Wyborca może popierać kandydata tylko z obrębu sołectwa (miejsca zamieszkania).
6. Zgłaszanie  kandydatów  na  sołtysa  dokonuje  pełnomocnik  do  Wójta  Gminy  lub  osoby  przez  niego upoważnionej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie podpisane przez osoby wymienione w pkt. 1.
7. Termin zgłaszania rozpoczyna się z dniem ogłoszenia daty wyborów a upływa w terminie określonym w pkt.
8. Kandydata na sołtysa można zgłaszać także na zebraniu o którym mowa w § 31pkt.5 najpóźniej do 1 godziny od  rozpoczęcia  zebrania.  Zgłoszenia  kandydata  na  sołtysa  może  dokonać  wyłącznie  osoba,  o której  mowa  pkt. 2 osobiście do Wójta lub do upoważnionego w tym celu pracownika Urzędu Gminy.
9. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 8, nie przeprowadza się wyborów na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale.
10. Jeżeli  w danym  okręgu  zgłoszony  został  tylko  jeden  kandydat,  wówczas  również  nie  przeprowadza  się wyborów na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale.
11. W  przypadkach,  o których  mowa  w ust.  9 i  ust.  10  wybory  na  sołtysa  przeprowadza  się  na  zebraniu wyborczym zwołanym przez Wójta Gminy Mielec zgodnie zasadami z trybem określonym dla wyborów do rady sołeckiej /Rozdział II niniejszego Działu/.
12. Po upływie terminu określonego w ust. 8 Wójt Gminy sporządza listy kandydatów, na których w kolejności alfabetycznej  umieszcza  się  nazwiska,  imiona  oraz  miejsce  zamieszkania  kandydatów  na  sołtysa  w danym sołectwie.
13. W przypadku stwierdzenia wad w zgłoszeniu Wójt wzywa do niezwłocznego ich usunięcia.
14. W razie nie usunięcia wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia o wadach Wójt stwierdza nieważność zgłoszenia. Zapis ten nie dotyczy sytuacji regulowanych w § 35 pkt.11.
§ 36. 1. Wybory przeprowadza  komisja  wyborcza,  której  członkowie  otrzymują  wynagrodzenie  w wysokości dwukrotnej pełnej diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.
2. Pełnomocnicy, o których mowa w § 35 ust. 2, którzy zgłosili kandydata na sołtysa mają prawo zgłaszania kandydata na męża zaufania w ilości tylko jednej osoby.
3. Prawo zgłoszenia kandydata na członka komisji wyborczej przysługuje osobom uprawnionym do głosowania na sołtysa obecnym w trakcie zebrania wyborczego.
4. Komisje wyborcze powołuje najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów Wójt Gminy.
5. W  skład  komisji  wchodzi  3 osoby,  w tym  osoba  wyznaczona  przez  Wójta  spośród  pracowników  Urzędu Gminy.
6. W  przypadku  zgłoszenia  więcej  niż  2 kandydatów  na  zebraniu  wyborczym,  skład  osobowy  komisji wyborczej ustala się w drodze losowania przeprowadzonego przez Wójta lub upoważnionego pracownika Gminy.
7. W przypadku jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 2, jest mniejsza niż 2, uzupełnienia  składu  komisji  do  jej  minimalnego  składu,  o którym  mowa  w ust.4,  dokonuje  Wójt  spośród pracowników urzędu.
8. W skład komisji nie może wchodzić kandydat na sołtysa, a w przypadku członków rady sołeckiej również kandydat  do  Rady  Sołeckiej  oraz  ich  małżonkowie,  wstępni,  zstępni,  rodzeństwo  i osoby  pozostające  z tymi osobami w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Osoba wchodząca w skład komisji traci członkostwo komisji z chwilą zgłoszenia jej kandydatury na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
10. Wójt organizuje pierwsze posiedzenie komisji, na którym dokonuje się wyboru przewodniczącego komisji i jego zastępcy.
11. Do zadań komisji wyborczej należy:
1) przeprowadzenie głosowania w sołectwie,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania w sołectwie i podanie ich do publicznej wiadomości,
4) przekazanie wyników (protokołów) z głosowania do Wójta Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 37. Do zadań Wójta podczas wyborów należy:
1. ustalenie wzorów formularzy używanych podczas wyborów,
2. sporządzenie spisu wyborców
3. wydrukowanie kart do głosowania i przekazanie komisjom wyborczym,
4. powołanie komisji wyborczej,
5. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przeprowadzenia wyborów,
6. podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów,
7. rozpatrywanie protestów wyborczych,
§ 38. 1. Za  wybranego  sołtysa  uważa  się  osobę,  która  w głosowaniu  uzyskała  największą  ilość  ważnie oddanych głosów.
2. W  przypadku  gdy  dwóch  kandydatów  otrzyma  tę  samą  liczbę  głosów,  o wyborze  sołtysa  rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Wójta lub osoby przez niego wskazane. Przy losowaniu mogą być obecni obaj kandydaci lub ich pełnomocnicy.
§ 39. 1. Przeciwko wyborowi sołtysa może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów niniejszego statutu albo z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, jeżeli to naruszenie lub przestępstwo mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów.
2. Protest przeciwko wyborowi sołtysa może wnieść wyborca, który w dniu wyborów był umieszczony w spisie wyborców.
3. Prawo wniesienia protestu przysługuje również kandydatom, pełnomocnikom, o których mowa w § 35 ust.2
zgłaszających kandydatów oraz komisji wyborczej.

Rozdział 2. WYBORY DO RADY SOŁECKIEJ
§ 41. 1. Zebranie  wiejskie  zwołane  w trybie  §  31  ust.  5 określa  sposób  poprowadzenia  wyborów  do  rady sołeckiej z zastosowaniem niniejszego Rozdziału
§ 42. 1. Wybory do rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady sołeckiej mają:
- mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do organów sołectwa obecni na tym zebraniu.
3. Kandydowanie na sołtysa nie wyklucza kandydowania do rady sołeckiej.
4. Osoba wybrana na członka rady sołeckiej jeżeli kandyduje na sołtysa i uzyskuje w tych wyborach mandat sołtysa zwalnia miejsce w radzie sołeckiej. Na to miejsce zostaje przyjęta osoba, która uzyskała kolejną liczbę głosów.
5. Wybory uznane są za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.
6. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej jest tajne;
1) odbywa  się  za  pomocą  kart  do  głosowania,  opieczętowanych  pieczątką  Urzędu  Gminy,  zawierającą  wykaz zarejestrowanych kandydatów w porządku alfabetycznym lub nazwisko kandydata, poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, za którym opowiada się głosujący złożonych do opieczętowanej urny wyborczej.
2) Karta nieważna to:
- karta  bez  postawionego  znaku  X  lub  z większą  liczbą  znaków  X  niż  liczba  wybieranych  członków  rady sołeckiej;
- karta nieopatrzona pieczęcią Urzędu Gminy;
- karta inna niż urzędowo ustalona;
3) Dopisanie  na  karcie  do  głosowania  dodatkowych  uwag  lub  innych  dopisków  poza  kartą  nie  wpływa  na ważność głosu.
4) Karty do głosowania całkowicie przedarte na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.
§ 43. W przypadku przeprowadzenia wyborów do rady sołeckiej w terminie zebrania wyborczego:
1. W celu przeprowadzenia wyborów członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie powołuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, spośród uprawnionych uczestników zebrania 3 - osobową komisję skrutacyjną
2. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na członków rady sołeckiej.
3. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) rejestrowanie kandydatów na członków rady sołeckiej ;
2) sprawdzenie opieczętowanej urny wyborczej;
3) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury;
4) sporządzenie  protokołu,  ustalenie  i podanie  do  wiadomości  zebrania  wiejskiego  wyniku  głosowania i wyborów.
5. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowi komisji oraz przewodniczący zebrania.
6. Członkowie komisji nie mogą kandydować do rady sołeckiej /Sołtysa/.
§ 44. 1. Za  wybranych  członków  rady  sołeckiej  uważa  się  kandydatów,  którzy  uzyskali  największą  liczbę głosów.
2. W  przypadku  równej  ilości  głosów  otrzymanych  przez  kandydatów,  przeprowadza  się  pomiędzy  tymi kandydatami drugie głosowanie, w wyniku którego za wybranego na członka rady sołeckiej uważa się kandydata, który uzyskał większą ilość głosów.
3. W  przypadku  określonym  w ust.  2,  drugiego  głosowania  nie  przeprowadza  się  pomiędzy  kandydatami, którzy otrzymali taką liczbę głosów, która wystarcza do tego aby kandydaci ci zakwalifikowali się do określonej w Statucie liczby członków rady sołeckiej.
§ 45. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej w terminie określonym w § 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu dotyczące wyborów Sołtysa.