Zebranie wiejskie, fundusz sołecki 2023 roku

Zebranie wiejskie, fundusz sołecki 2023 roku
18 września 2022 roku odbyło się zebranie wiejskie w Woli Mieleckiej, którego najważniejszym punktem było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2023 rok. Mieszkańcy sołectwa obecni na zebraniu wiejskim jednogłośnie zagłosowali za przeznaczeniem kwoty 52 333,90 zł na modernizację placu zabaw w Woli Mieleckiej.

W zebraniu udział wzięli: Józef Piątek Wójt Gminy Mielec, Tomasz Ortyl Zastępca Wójta Gminy Mielec, Małgorzata Jastrząb Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, Zbigniew Wicherski radny Gminy Mielec, Danuta Wiącek przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.

Ze względu na nieobecność sołtysa Woli Mieleckiej zebranie poprowadził Krzysztof Węgrzyn.
Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Rozliczenie z wydanych własnych środków finansowych sołectwa.
4. Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w roku 2023.
5. Zaopiniowanie Uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie zwiększenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
6. Powołanie delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu.
7. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2022 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.
9. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2023 rok.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich

Przed zebraniem wiejskim wpłynęły dwa wnioski przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 rok sołectwa Wola Mielecka.
1. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej – szacowany koszt 52 333,90 zł.
2. Drugi wniosek, przeznaczenie kwoty 52 333,90 zł na:
- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej – szacowany koszt 41 333,90 zł.
- Zakup progów zwalniających na drogi gminne w Woli Mieleckiej – szacowany koszt 8 000 zł.
- Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wola Mielecka – szacowany koszt 3000 zł.

Mieszkańcy zebrani na sali jednogłośnie zagłosowali na przeznaczenie funduszu sołeckiego w kwocie 52 333,90 zł na modernizacje placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2022 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.

Inwestycje wykonane i planowane z funduszu sołeckiego 2022 roku
W funduszu sołeckim na 2022 rok zaplanowane były zadania:
1. Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Wola Mielecka – szacowany koszt 23 000,00 zł.
2. Zakup kontenera WC dla nowych boisk wielofunkcyjnych – szacowany koszt 15 000,00 zł.
3. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców – szacowany koszt 2 500,00 zł.
4. Wykonaniu siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Mielecka – szacowany koszt 7 785,76 zł.

Powołanie delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu
Sołectwo Wola Mielecka mogło zgłosić osiem osób. Delegaci na spotkaniach odnośnie spółek wodnych będą mogli decydować o wysokości składek i poruszać problemy związane z melioracją.
Delegatami do Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu zostali: Jerzy Węgrzyn, Zbigniew Jaworski, Anna Dziekan, Andrzej Skrzypek, Tomasz Padykuła, Robert Szczur, Henryk Ziarko, Dariusz Przewoźnik.

Zaopiniowanie Uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie zwiększenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
Zebranie wiejskie wniosek zaopiniowało negatywnie.

W spotkaniu wzięła udział liczna grupa rodziców, dla których dobro dzieci jest najważniejszą sprawą.

Dziękuję wszystkim za przybycie na zebranie
Zbigniew Wicherski