Rondo w Woli Mieleckiej poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych

W Urzędzie Gminy w Mielcu odbyło się spotkanie samorządowców i mieszkańców Woli Mieleckiej z zastępcą dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i autorami ekspertyzy technicznej rozwiązania skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 984 i Nr 983 w miejscowości Wola Mielecka.

Ekspertyza techniczna rozwiązania skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 983 i Nr 984 w miejscowości Wola Mielecka

Spotkanie samorządowców z ekspertami

Jedynym poprawnym rozwiązaniem układu komunikacyjnego skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 984 i Nr 983 w miejscowości Wola Mielecka jest rondo, które powinno poprawić sprawę przepustowości i bezpieczeństwo włączających się do ruchu z obu dróg wojewódzkich. Na bazie wykonanej koncepcji ekspertyzy technicznej rozwiązania ruchu, po zaakceptowaniu przez samorządowców, że jest poprawna i słuszna trzeba przygotować projekt budowlany i próbować wykonać go w ramach środków budżetu województwa, następnie wstawić go do planu budżetu rzeczowo-finansowego. Mówiono również o konieczności budowy nowego mostu.

W Urzędzie Gminy w Mielcu odbyło się spotkanie samorządowców i mieszkańców Woli Mieleckiej z zastępcą dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i autorami ekspertyzy technicznej rozwiązania skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 984 i Nr 983 w miejscowości Wola Mielecka.

W spotkaniu udział wzięli: z-ca dyrektora PZDW w Rzeszowie Kazimierz Surmacz, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu Andrzej Kmiecik, projektant koncepcji ronda Marcin Bechta, wiceprezydent miasta Mielca Fryderyk Kapinos, wójt gminy Mielec Władysław Ochalik, zastępca wójta gminy Mielec Tadeusz Lipka, przewodniczący Rady Gminy Mielec Jan Kołodziej, radny Gminy Mielec Wiesław Bożek, sołtys Woli Mieleckiej Wiesław Soboń, członek Rady Sołeckiej Wola Mielecka Zbigniew Wicherski, mieszkańcy Woli Mieleckiej, przedstawiciele Urzędu Gminy Mielec i Urzędu Miasta Mielca. Na spotkanie nie przybyli włodarze Czermina i Borowej ze względu na powódź, która nawiedziła te tereny.

Na wstępie głos zabrał Kazimierz Surmacz - Zleciliśmy do opracowania koncepcje ekspertyzy technicznej tego skrzyżowania po to, by sprawdzić, jakie jest optymalne rozwiązanie skrzyżowania, by zmniejszyć uciążliwość włączania się do ruchu, a zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo tego skrzyżowania w układzie występującego natężenia ruchu. Ekspertyza została zlecona do zrealizowania Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Rzeszowie. Autor opracowania inż. Marcina Bechta przedstawił szczegółowo zalety i wady obu koncepcji planowanego ronda


Film z spotkania


Charakterystyka skrzyżowania
Skrzyżowanie dróg wojewódzkich Nr 983 i Nr 984 zlokalizowane jest w obszarze zabudowanym miejscowości Wola Mielecka, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem zwykłym czterowylotowym z droga powiatową Borowa – Przecław, a obiektem mostowym na rzece Wisłoka. Jest to układ przedmiejski dla ruchu, który charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, oraz zakłóceniami w postaci korków.

Wymienione drogi wojewódzkie stanowią jedyny dojazd do Mielca od zachodniej strony województwa podkarpackiego, co powoduje, że miejsce ich skrzyżowania obciążone jest dużym natężeniem ruchu kołowego, zarówno tranzytowego, jak również lokalnego z pobliskich miejscowości.

Skrzyżowanie w układzie geometrycznym mieści się w łuku kołowym drogi nadrzędnej Nr 984 o ograniczonym polu widoczności dla dojeżdżających zarówno z kierunku Tarnowa jak i Mielca. Jezdnię dróg stanowią pasy ruchu o szerokości ok. 3,0-3,20 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi. Prawostronny chodnik umieszczony poza rowem zapewnia możliwość komunikacji pieszej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 984, natomiast wzdłuż drogi Nr 983 ruch ten odbywa się obustronnymi poboczami i jezdnią. W rejonie skrzyżowania brak jest wyznaczonych oznakowaniem pionowym i poziomym miejsc przekraczania jezdni, co wymusza na uczestnikach ruchu pieszego przekraczanie ich w sposób dowolny.

W rejonie skrzyżowania zabudowę przydrożną stanowią głównie budynki zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, oraz obiekty handlowe, których skomunikowanie z droga odbywa się poprzez zjazdy indywidualne, oraz publiczne. W obrębie oddziaływania skrzyżowania, wloty do obiektów prowadzących działalność gospodarczą m.in. sklep „Centrum”, stacja paliw( CPN), oraz skład materiałów budowlanych nie są wyposażone w oznakowanie pionowe określające ich podporządkowanie do drogi wojewódzkiej Nr 984.

Przystanki autobusowe w kierunku Sadkowej Góry są zlokalizowane za blisko skrzyżowania, nie posiadają również zatok, co przy dużym natężeniu powoduje wstrzymywanie, a nawet blokadę ruchu.

Gdyby nie grzeczność kierowców (ewenement rzadko spotykany), którzy wstrzymują chwilowo ruch na kierunku głównym drogi Nr 984, włączenie się do ruchu jadącym od strony Rzędzianowic, zwłaszcza w godzinach szczytu byłoby niemożliwe.

Z uśrednionych pomiarów ruchu przyjętych do analizy wynika, że największe obciążenie wlotów skrzyżowania z kierunku Tarnowa, Czermina i Borowej odnotowuje się w godzinach porannych, natomiast z kierunku Mielca w godzinach popołudniowego szczytu. Przez to skrzyżowanie przejeżdża około 18 tys. pojazdów dobowo. Na chwilę obecną minusami rozwiązania jest ukształtowanie wysokościowe terenu, oraz zagospodarowanie terenu, które ogranicza wielkość ronda. Dyrektor PZDW Kazimierz Surmacz zwrócił uwagę, że obiekt budowlany Delikatesy Centrum nie powinien zostać zlokalizowany w obecnym miejscu. Jest to tarcza skrzyżowania i przepisy lokalizacji zabraniają zjazdów publicznych w takich miejscach.

Propozycja rozwiązania ronda
W opracowaniu wykorzystano dane z pomiarów o natężeniu ruchu na drogach wojewódzkich, wskaźnik pomiaru Generalnego Ruchu 2005 roku, oraz bezpośrednie pomiary ruchu na skrzyżowaniu z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej.

Zaproponowane dwie koncepcje rozwiązania komunikacji na rondzie różnią się tylko wyjazdem z parkingu przed sklepem „Delikatesy”. Problemem usytuowania ronda jest układ wysokościowy, oraz zagospodarowanie terenu przyległego do skrzyżowania. Zjeżdżając z mostu po prawej stronie znajduje się utwardzony plac, na którym stoi zabytkowa figurka. Są tam również wjazdy do prywatnych posesji. Proponując skrzyżowanie typu rondo nie można pominąć włączeń indywidualnych, które występują na odcinkach dojazdowych. Przy realizacji inwestycji wjazdy muszą być dostosowane do włączania się z tych posesji do ruchu.

Na etapie projektu budowlanego projektant będzie musiał wystąpić do konserwatora zabytków o przeniesienie zabytkowej figurki w inne dogodniejsze miejsce.

Komunikacja piesza powinna być rozwiązana aż do obiektu mostowego. Wszystkie ciągi komunikacyjne i przystanki powinny być powiązane przejściami dla pieszych z jednej i drugiej strony drogi, oraz dojściem do zatok autobusowych.

Nietypowym rozwiązaniem jest umiejscowienie przystanków autobusowych naprzeciwko siebie w zatokach, co jest mniejszym złem niż występujące obecnie.

Rozwiązanie w kolorze czerwonym wskazuje zmienny układ geometryczny przy wyjeździe ze sklepu „Centrum”. Wjazd odbywał by się z ronda, natomiast wyjazd jest narzucony w kierunku Mielca, z nawrotem w kierunku Tarnowa na stacji paliw.( taki manewr wykonują kierowcy obecnie).

W opracowaniu rozważano również sygnalizację świetlną skrzyżowania. Z wyliczeń i prognoz wynika, że sygnalizacja świetlna w tym przypadku byłaby naturalną przeszkodą i hamulcem ruchu. Ponadto koszty utrzymania sygnalizacji w skali roku to kwota około 25 tys. złotych, natomiast rondo jest bezobsługowe.

Dyrektor Kazimierz Surmacz zaznaczył, że wybudowane rondo zwiększy bezpieczeństwo włączających się do ruchu. Władze miasta Mielca powinny uruchomić procedury budowy nowej przeprawy przez Wisłokę i znalezienie bezpiecznego układu komunikacyjnego wjazdu od strony zachodniej do Mielca.

- Szukano rozwiązania, które nie pogorszy istniejącej przepustowości ruchu. Rozwiązanie typu rondo poprawi bezpieczeństwo włączających się do ruchu z obu dróg wojewódzkich. Proponowane rondo o średnicy 28 metrów zapewni bezpieczniejsze opuszczenie tego skrzyżowania. To rondo jest średniej wielkości i powinno zapewnić płynne włączanie się do ruchu z dróg podporządkowanych na dzień dzisiejszy.

W 2005 roku przez to skrzyżowanie dobowo przejeżdżało 16 000 samochodów na dobę. Z prognozowanych wyliczeń wynika, że obecnie natężenie wzrosło około 20 % ( 19 tys. pojazdów dobowo).
Proponowane rozwiązanie o takiej średnicy są sprawdzone na zachodzie Europy, my jeszcze w budowie rond raczkujemy w takich rozwiązaniach. Jeśli wykonujemy rondo, to potem nie monitorujemy i nie sprawdzamy jaki przynosi skutek. Wielkość ronda zaproponowana w Woli Mieleckiej jest stosowana do natężenia ruchu 25 tys. pojazdów na dobę. To rozwiązanie jest poprawne, nie rozwiążemy natomiast problemu natężenia ruchu, ze względu na ograniczony przejazd przez most.

Przenosząc stację paliw i wykupując tereny przyległe do skrzyżowania można wybudować rondo o większej średnicy, które polepszy płynność włączania się do ruchu, można również poszerzyć drogę dodając dwa pasy ruchu, ale przejazd przez most na Wisłoce będzie dalej wąskim gardłem, który skutecznie będzie blokował natężenie ruchu.

Z ekspertyzy technicznej wynika, że miasto wspólnie z powiatem powinno szukać alternatywy dojazdu od strony zachodniej do Mielca. W chwili obecnej od strony zachodniej miasto Mielec posiada jedyną przeprawę mostową, która niedługo przy obecnym wzroście natężenia ruchu i obecnym układzie komunikacyjnym zostanie zablokowana.

- Istniejący most należy do Gminy Mielec, dlatego gmina wspólnie ze starostwem powinna myśleć o poprawie komunikacji na tym odcinku. Dyskusja o konieczności budowy drugiego mostu trwa już kilka lat. Starostwo półtora roku temu miało kwotę rzędu 300 tys. na opracowanie koncepcji alternatywnej, niestety temat umarł i w tym kierunku nic nie zrobiono. Trzeba już teraz myśleć przyszłościowo, trzeba przygotować koncepcję, następnie przygotować dokumentacje, ogłosić przetarg, póki jeszcze nie jest za późno - wiceprezydent miasta Mielca Fryderyk Kapinos

Dokumentacja po stronie wójta, realizacja wspólna
Mieszkańcy Woli Mieleckiej pytali o brakujący chodnik od mostu do sklepu „Delikatesy”, oraz brakujące 300 metrów chodnik od” ścieżki” wzdłuż drogi Nr 983 do skrzyżowania pod mostem.

Odpowiedzi udzielił dyrektor Surmacz:
- Chodnik od mostu do sklepu Delikatesy mieści się w obrębie projektu ronda, gmina Mielec powinna wykonać dokumentację i wprowadzić ją do planu. Natomiast co do chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 983 procedura jest podobna, gmina powinna wykonać dokumentację techniczną i doprojektować brakujący odcinek chodnika, z zachowaniem jego ciągłości.
Wójt gminy Mielec Władysław Ochalik zobowiązał się do wykonania dokumentacji technicznej obu chodników, a dyrektor PZDW Kazimierz Surmacz do ich wspólnej realizacji.

 

Dalsze etapy powstania ronda
Spotkanie samorządowców, projektantów w sprawie usprawnienia skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 983 i Nr 984 w miejscowości Wola Mielecka podsumował dyrektor Kazimierz Surmacz

- Wnioski końcowe wykonanej ekspertyzy są jednoznaczne, że jedynym poprawnym rozwiązaniem układu komunikacyjnego w tym miejscu jest rondo, które powinno poprawić sprawę przepustowości i bezpieczeństwo włączających się do ruchu z obu dróg wojewódzkich. W projekcie należy uwzględnić również dojazdy do znajdujących się posesji, wykonać projekty chodników i przejść dla pieszych.

- Na bazie wykonanej koncepcji ekspertyzy technicznej rozwiązania ruchu, po zaakceptowaniu przez samorządowców, że jest poprawna i słuszna trzeba przygotować projekt budowlany i próbować wykonać go w ramach środków budżetu województwa, następnie wstawić do planu budżetu rzeczowo-finansowego.

Wskazał również celowość budowy drugiej przeprawy mostowej od strony zachodniej miasta Mielca ze względu na wzrastające natężenie ruchu samochodowego, zarówno tranzytowego, jak również lokalnego z pobliskich miejscowości.

Po spotkaniu spisano protokół z odbytego spotkania zawierający informacje i wnioski jakie zostały przedstawione na spotkaniu, oraz wynikające z wykonanej ekspertyzy. Z treścią protokołu zapoznani zostaną radni gminni i powiatowi.
--------------------------
Pozostałe problemy poruszane podczas spotkania


Duży ruch na wąskiej "ścieżce-drodze"
Mieszkańcy Woli Mieleckiej zwracali uwagę na wzmożony ruch samochodów na „ścieżce” - drodze łączącej drogę powiatową z drogą Nr 983, która zaczyna się koło szkoły w Woli Mieleckiej. Wzmożony ruch pojazdów samochodowych na nie przystosowanej do takiego ruchu drodze jest zagrożeniem dla poruszających sie nią pieszych. Ścieżka jest tak wąska, że występuje problem wyminięcia się dwóch pojazdów jadących naprzeciwko siebie, brak jest na niej zatok. Ponadto występuje na niej spory ruch pieszy dzieci idących do i ze szkoły, oraz dorosłych udających się do kościoła.

Skrzyżowanie z drogą powiatową
Wykonana analiza techniczna dotyczyła skrzyżowania dróg wojewódzkich, natomiast spory problem włączenia się do ruchu mają mieszkańcy dojeżdżający z kierunku Trzciany. W tym przypadku występuje skrzyżowanie podrzędnej drogi powiatowej Borowa – Przecław z drogą wojewódzką Nr 984. Żeby myśleć o modernizacji należy wykonać ekspertyzę techniczną dla tego skrzyżowania, sprawdzić natężenie ruchu na tych drogach. Zaproponowano spotkanie PZDW z zarządcą drogi powiatowej, na którym podjęty zostanie temat modernizacji tego skrzyżowania.

wichz


Zdjęcia ze spotkania, propozycje rozwiązania ronda w Woli Mieleckiej