Czerwcowa powódź, POMOC dla powodzian

Informacja o pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

 

Spotkanie informacyjne GOPS w Mielcu .
27-06-2010
Niniejszym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi WOLA MIELECKA, którzy w wyniku czerwcowej powodzi ponieśli straty w budynkach mieszkalnych, że w dniu 27 czerwca 2010 r. tj. niedziela o godz. 17.00 w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wszystkich form pomocy finansowej, o jaka mogą ubiegać się poszkodowani w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Głowackiego 5.

Kierownik GOPS w Mielcu Zofia Błach


Raport o powodzi. Podsumowanie i wnioski.
21-06-2010
21 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem parlamentarzystów oraz samorządowców gmin. Tematem posiedzenia były „Problemy związane z usuwaniem skutków powodzi oraz zagadnienia dotyczące kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Mieleckiego”. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzaniu Kryzysowego prowadził jego Przewodniczący Starosta Andrzej Chrabąszcz.

Podsumowano również akcje udzielania pomocy doraźnej ofiarom tegorocznego kataklizmu poprzez prowadzenie zbiórek odzieży, żywności oraz innych niezbędnych artykułów codziennego użytku, jak również wsparcie psychologiczne w celu przywrócenia utraconej równowagi psychicznej wszystkim poszkodowanym.

Przedstawiciele Policji Powiatowej w Mielcu zaprezentowali charakterystykę realizowanych działań przeciw powodziowych takich jak: pomoc przy ewakuacji, osób, zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochronę mienia. W zakresie alarmowania i ostrzegania przekazywanie informacji i komunikatów o zagrożeniu za pośrednictwem policyjnych systemów łączności oraz urządzeń rozgłoszeniowych.

Omawiano również możliwości pozyskiwania środków finansowych do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych, jak również doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego.

Na koniec delegaci władz samorządowych podzielili się uwagami oraz wątpliwościami wynikającymi z doświadczeń powodziowych. Aby w przyszłości zminimalizować skutki powodzi zaprezentowano projekt Koncepcji Przeciwpowodziowej Powiatu Mieleckiego uwzględniający w głównej mierze charakterystykę zarządzania kryzysowego, stan wałów i urządzeń wodnych, stopień uszkodzeń w melioracji wodnej, a także przedstawiono szereg działań niezbędnych do budowy sytemu bezpieczeństwa powodziowego.

W raporcie końcowym po powodzi w powiecie mieleckim czytamy, że w jej wyniku poniesiono następujące straty:
- teren zalany i podtopiony - 42 015 ha;
- 1357 gospodarstw otrzymało zasiłek w kwocie 6 tys. zł;
- 19 770 osób mieszka na terenach zalanych;
- drogi uszkodzone ogółem - 228,856 km;
- uszkodzone mosty i przepusty – 376;
- stacje uzdatniania wody – 4;
- uszkodzone sieci wodne – 2,15 km;
- uszkodzone urządzenia melioracyjne – 93,7 km;
- oczyszczalnie – 48;
- sieci kanalizacyjne – 0,5 km;
- budynki użyteczności publicznej – 69;
- użyto 1 116 545 worków z piaskiem.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu dla powodzian z gminy Mielec
19-06-2010

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu wyruszył transport z darami dla osób poszkodowanych przez powódź. Tym razem dary trafiły do mieszkańców z gminy Mielec. Ta jak poprzednio przekazano 6 ton żywności, środków czystości i przedmiotów pierwszej pomocy, które, podarowali mieszkańcy Jarosławia, a także - za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mieszkańcy powiatu jarosławskiego. 11 czerwca do powodzian udali się pracownicy socjalni z MOPS.
- Towar przewieźliśmy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, gdzie na miejscu czekali już na nas pracownicy socjalni z tamtejszego ośrodka. Jest ich jedynie 6, więc aby jak najszybciej pomóc poszkodowanym są zmuszeni pracować na dwie zmiany. Koordynatorem prac jest kierownik GOPS - Zofia Błach z którą udało nam się przeprowadzić krótka rozmowę. Skala zniszczeń w gminie Mielec jest ogromna. Zalane są w całości cztery wioski graniczące z miastem, łącznie aż 6 000 ha, poszkodowanych zostało ponad 1 000 osób, z czego około 30 ewakuowano do punktów kryzysowych (szkoły, świetlice). GOPS w Mielcu obecnie całą swoja uwagę skupia na przyjmowaniu wniosków o pomoc oraz na wypłacaniu zasiłków poszkodowanym. Nie zawsze możliwe jest oszacowanie strat, ponieważ wciąż są miejsca, do których nie da się dotrzeć. Wielu mieszkańców tragedia dotknęła dwukrotnie. Po uprzątnięciu skutków pierwszej fali, nadeszła druga, która przyniosła o wiele więcej zniszczeń - relacjonują pracownicy MOPS w Jarosławiu.
Dlaczego tym razem transport wyruszył do Mielca?
- Skontaktowaliśmy się z Kierownikiem tamtejszego Ośrodka i okazało się, że Ci ludzie z nikąd nie otrzymali żadnej pomocy. Stąd właśnie decyzja, aby tym razem wesprzeć poszkodowanych z gminy Mielec. Pani Błach wdzięczna za przekazaną pomoc, zwróciła się z prośbą o dalsze wsparcie rzeczowe. Jak twierdzi, poszkodowani jeszcze przez wiele miesięcy będą zdani jedynie na dobre serce darczyńców - relacjonuje Stanisław Słota, dyrektor MOPS w Jarosławiu.
Zarówno ubiegłym jak i tym razem transport dzięki życzliwości Marka Porczaka, właściciela firmy Master był bezpłatny.
Pamiętajmy, że skala wyrządzonych szkód jest wciąż ogromna i to tylko dzięki ludziom o wielkich sercach można pomóc potrzebującym.
Dary nadal przyjmowane są w MOPS przy ul. Poniatowskiego 57 od poniedziałku do piątku od 8-15, do 10 lipca. Dzięki przychylności właścicieli możemy przekazywać dary także w sklepach: PSS "SPOŁEM", Carrefour, Biedronka, Hurtownia Chemiczna "Gac" ul. Tarnowskiego 18A, Pawilon Handlowy "Mega Sam", Delikatesy Centrum, sklep Korona, sieć sklepów i hurtowni "Sanakiewicz" Centrum handlowe "Niwex", czy market "Lewiatan".
źródło: Serwis Ziemi Jasielskiej


Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
09-06-2010

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatkowego planu pomocy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010r. Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przedstawia następujące informacje:

W nawiązaniu do Pisma MSWiA (stanowisko przedstawione w piśmie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.05.2010r. znak: S.I-6826-5/10) wyjaśniamy, iż osobom poszkodowanym, oprócz zasiłku celowego, przyznawanego w kwocie do 6.000 zł, może zostać udzielona następująca pomoc:

1.zasiłek celowy do wysokości 20.000 zł – w przypadku, gdy osoba/rodzina uprawniona nie przewiduje większych kosztów i rezygnuje z wyceny kosztów, o której mowa w pkt 2;
albo
2.zasiłek celowy od wysokości 20.000 zł do 100.000 zł – w takim przypadku dla uzyskania zasiłku niezbędna jest wcześniejsza wycena kosztów wykonana przez upoważnione do tego osoby, wyznaczone przez Wojewodę.

I. Procedura postępowania w przypadku udzielenia pomocy finansowej do 20.000 zł. na remont domu/mieszkania oraz zakup niezbędnego wyposażenia:

1. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w maksymalnej kwocie do 20.000 zł na osobę lub rodzinę, które poniosły straty w budynkach lub lokalach mieszkalnych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jakie wystąpiły w maju 2010 roku.
Kwota zasiłku nie może przekraczać wartości poniesionych strat.
Pomoc przyznawana jest przez kierownika ośrodka pomocy społecznej w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa), z zastosowaniem przepisów o właściwości miejscowej sformułowanych w art. 101 ustawy o pomocy społecznej.

2. Przeznaczenie pomocy:
• na pokrycie kosztów remontów budynków lub lokali mieszkalnych, tj. na zakupione materiały i koszty robocizny;
• na zakup wyposażenia niezbędnego, np. pralka, lodówka, kuchenka itp., jeśli zostały zniszczone;
• pomoc można również przyznać na zakup mebli koniecznych do bieżącego funkcjonowania poszkodowanych – w każdym przypadku decyduje indywidualnie kierownik OPS na podstawie wnikliwej oceny sytuacji (diagnoza stanu faktycznego danej osoby/rodziny, z uwzględnieniem strat oraz możliwości osób w zakresie dokonania samodzielnego zakupu);
• przy przyznawaniu pomocy w wysokości do 20.000 zł należy każdorazowo brać pod uwagę czy na dany cel (poniesione straty) nie została uprzednio udzielona pomoc
w ramach zasiłku do 6.000 zł; wskazane formy pomocy są bowiem udzielane
z przeznaczeniem na odrębne cele: zasiłek do 6.000 zł – z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb poszkodowanych, zasiłek do 20.000 zł – z przeznaczeniem na remont i odbudowę oraz zakup niezbędnego wyposażenia (jw.);
uwaga!: jedna osoba/rodzina może otrzymać zarówno zasiłek do 6.000 zł jak również skorzystać z jednej z dwóch kolejnych form pomocy: zasiłku do 20.000 zł albo z zasiłku w kwocie od 20.000 zł do 100.000 zł.

3. Uprawnieni do otrzymania pomocy w formie zasiłku do wysokości 20.000 zł – osoba samotnie gospodarująca lub rodzina, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej:
• właściciel lub współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego, który uległ uszkodzeniu;
• osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
• najemca lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego (zamieszkujący
w lokalu/budynku na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zgody właściciela);
w tym przypadku zasiłek, może być udzielony osobie uprawnionej innej niż właściciel pod warunkiem uzyskania zgody właściciela na przeprowadzenie remontu albo odbudowy budynku lub lokalu mieszkalnego; w takiej sytuacji właściciel nie może ubiegać się o pomoc na ten sam budynek lub lokal;
• osoba, której przysługuje inne podobne prawo do lokalu;
• osoba/rodzina faktycznie zamieszkująca w lokalu - w przypadkach nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości np. z powodu braku przeprowadzenia postępowania spadkowego;

4. W przypadku budynku wielorodzinnego – każda z zamieszkujących w nim rodzin jest uprawniona do otrzymania pomocy w formie zasiłku do wysokości 20.000 zł, w odniesieniu do poniesionych strat, niemniej z zastrzeżeniem aby łączna kwota pomocy wypłacona rodzinom na remont jednego budynku nie przekroczyła wysokości łącznych kosztów związanych z jego remontem/naprawą. Wskazane zasady znajdują również zastosowanie
w przypadku prowadzenia kilku odrębnych gospodarstw domowych w jednym wspólnym lokalu (mieszkaniu/domu).

5. Jedna rodzina może otrzymać maksymalnie kwotę do 20.000 zł, niezależnie od liczby uszkodzonych lokali lub budynków.

6. Wymagana dokumentacja:
• wniosek osoby/rodziny o przyznanie pomocy w danej formie;
• oświadczenie osoby złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej dot. wysokości poniesionych strat (konieczność określenia wysokości strat jest niezbędna dla ustalenia kategorii zasiłku – czy w wysokości do 20.000 zł przy stratach do tej wysokości, czy w wysokości od 20.000 zł do 100.000 zł przy stratach powyżej 20.000 zł i udziału rzeczoznawcy) – wzór formularza oświadczenia w załączeniu pisma;
w oświadczeniu strona deklaruje wysokość poniesionych strat, oraz potwierdza, że została poinformowana, że nie może ubiegać się o przyznanie kolejnego zasiłku na remont budynku i zakup niezbędnego wyposażenia;
• protokół komisji gminnej, której ustalenia umożliwiają dokonanie weryfikacji treści oświadczenia osoby; w przypadku gdy komisja przeprowadziła oględziny bezpośrednio po zdarzeniu i w UG znajduje się już protokół potwierdzających poniesione straty, należy skorzystać z jego treści; w przypadkach wątpliwych oraz gdy w ogóle brak oględzin komisji – właściwym jest skierowanie komisji w teren dla oszacowania szkód; skład komisji ustala wójt gminy/burmistrz/prezydent miasta (wydaje się, że z udziałem pracownika ośrodka pomocy społecznej, referatu budowlanego innych specjalistów); komisja sporządza protokół oględzin w trybie
art. 85 w zw. z art. 67 i nast. Kodeksu postępowania administracyjnego; postępowanie komisji powinno być w maksymalny sposób odformalizowane, a priorytetem powinno być działanie szybkie, posługujące się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy;
• aktualizacja rodzinnego wywiadu środowiskowego – część IV kwestionariusza wywiadu, z zastrzeżeniem, iż dla celów przyznania tego zasiłku można posłużyć się wywiadem przeprowadzonym w postępowaniu w zakresie przyznania zasiłku
w wysokości do 6.000 zł, ale z wyłączeniem sytuacji gdy w uprzednio sporządzonym wywiadzie brak jest istotnych ustaleń dla przyznania zasiłku do 20.000 zł;
• zakup materiałów budowlanych powinien być potwierdzony fakturami/dowodami zakupu, niemniej poszkodowani mogą otrzymać zasiłek, pod warunkiem zawartym
w treści decyzji, iż zostają zobowiązani do przedłożenia tych dokumentów w terminie późniejszym, indywidualnie określonym w decyzji (zależnie od okoliczności, np. długotrwałe prace budowlane), tj. pod rygorem zwrotu świadczenia jako nienależnie pobranego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej; w przypadku wystąpienia obawy wykorzystania przez osobę/rodzinę przyznanego zasiłku niezgodnie
z przeznaczeniem już na etapie przyznawania pomocy, należy podjąć stosowne środki zapobiegawcze - możliwe jest wypłacanie zasiłku w ratach, z kolejną ratą wypłacaną po przedłożeniu faktur lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie poprzedniej raty; w razie uznania tego za stosowne, możliwe jest również odbieranie od strony oświadczenia o zgodzie na wypłatę zasiłku poprzez pokrywanie bezpośrednio przez gminę opłat za materiały i robociznę;
• koszty robocizny należy potwierdzić w miarę możliwości odpowiednim dokumentem/rachunkiem/fakturą.

II. Procedura postępowania w przypadku udzielenia pomocy finansowej od 20.000 zł do 100.000 zł na remont domu/mieszkania oraz zakup niezbędnego wyposażenia:

Pomoc w formie zasiłku w wysokości od 20.000 zł do 100.000 zł jest przyznawana osobom/rodzinom uprawnionym, z przeznaczeniem na cele i według zasad określonych powyżej, z zastrzeżeniem różnic, które zostały sformułowane w piśmie Wojewody Podkarpackiego z dnia znak: S.I-6826-5/10 z dnia 28.05.2010r.
Podajemy je poniżej dla przypomnienia:

Pomoc w wysokości od 20.000 zł do 100.000 zł jest udzielana w ratach: I rata wynosi 50 % kosztów remontu lub odbudowy.
W przypadku tej pomocy niezbędna jest wcześniejsza wycena kosztów remontów lub odbudowy wykonana przez upoważnionego - wskazanego przez Wojewodę rzeczoznawcę majątkowego lub rzeczoznawcę budowlanego.
Osoby uprawnione do pomocy są obowiązane przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.
W razie, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi faktur lub rachunków) albo przeznaczy otrzymaną pomoc na cel niezgodny z celem, na jaki została ona udzielona, to zwrot tej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Wyżej wymieniona pomoc finansowa jest udzielana, w formie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Pomoc nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych w danym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym.
Pomoc może być przyznawana w drodze jednej lub kilku odrębnych decyzji administracyjnych, którym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym dokonywane będą przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej.

III. Programy specjalne.
W sytuacjach zniszczenia całych domów, w szczególnie poszkodowanych miejscowościach, Rząd RP przewiduje uruchomienie specjalnych programów odbudowy, w ramach rezerwy budżetu państwa. Obejmuje to przypadki, gdzie trzeba będzie wyprowadzić zamieszkałe rodziny (dom nie nadaje się do odbudowy), zapewniając im nowe miejsce i pomagając
w budowie domu, w innych ramach niż pomoc do 100.000 zł. Informację tę należy uwzględnić przy planowaniu pomocy rodzinom. Rodzina, która otrzyma pomoc do 100.000 zł nie będzie mogła skorzystać z pomocy w ramach programu specjalnego.
Na chwilę obecną Wydział Polityki Społecznej nie dysponuje szerszą informacją w tym zakresie. W przypadku jej pozyskania, pismo w tej sprawie zostanie niezwłocznie przekazane zainteresowanym samorządom.

IV. Kwestia pomocy udzielanej osobom/rodzinom zamieszkującym w domkach na ogródkach działkowych.
Każdy poszkodowany może otrzymać pomoc w formie zasiłku celowego do wysokości 6.000 zł udzielanego na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb poszkodowanych, niemniej z uwagi na brak zalegalizowanego zamieszkania w domkach działkowych, osoby te nie kwalifikują się do pomocy na remont lub odbudowę budynku.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu prowadzi akcję pomocy dla powodzian
09-06-2010

Potrzebny jest sprzęt do porządkowania zalanych gospodarstw!

Rusza kolejna akcja pomocy dla powodzian z powiatu mieleckiego. W tej chwili najpotrzebniejsze są rzeczy, które będą wykorzystywane przy porządkowaniu zalanych domów i posesji. - Łopaty, środki czystości, latarki, buty i rękawice gumowe – wymienia Barbara Wdowiarz, dyrektor PCPR. Odzież będzie potrzebna w drugiej kolejności, gdy zakończą się porządki. PCPR dary przyjmuje w swojej siedzibie przy ulicy Chopina.

Na weekend mieleccy harcerze ZHP planują kolejna akcję zbiórki darów w marketach na terenie miasta


PFRON - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków
07-06-2010

Wśród szerokiej grupy osób dotkniętych skutkami powodzi są także osoby niepełnosprawne. Osobom tym ze względu na stan ich zdrowia lub ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji, powinna być zapewniona wzmożona ochrona życia, zdrowia lub mienia.

Istotną rolę w wypełnieniu tego zadania ma spełniać program „POWÓDŹ 2010”, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku.
[więcej na stronie www.pfron.org.pl]


AKCJE CHARYTATYWNE
09-06-2010
Hufiec ZHP organizuje zbiórkę darów
W sobotę 12 czerwca w mieleckich marketach odbędzie się akcja zbiórki darów organizowana przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze również liczą na sprzęt potrzebny do sprzątania zalanych domów. Zbierana jednak także będzie żywność. – Ważne by to była żywność, którą da się szybko przygotować. Trudno w zalanych domach na przykład o gotowanie makaronu, bo sprzęt do gotowania też jest zalany i zniszczony – wyjaśnia Barbara Wdowiarz, dyrektor PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ponownie organizuje zbiórkę darów dla powodzian.
Szczególnie potrzebne są: łopaty, wiadra, szczotki, miotły, mopy, ścierki, środki czystości, rękawice gumowe, buty gumowe (rozmiar 37-45), woda mineralna, worki foliowe (duże).
Zbiórka odzieży odbędzie się w późniejszym terminie. – Mamy magazyny pełne odzieży, w tej chwili nie potrzebujemy jej, gdy domy zostaną posprzątane i wydamy odzież, którą zebraliśmy, ogłoszona zostanie jej zbiórka – mówi Barbara Wdowiarz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Dary będą zbierane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Chopina 16 w godz. 7:30-15:30.

Starosta Powiatu Mieleckiego
W związku z dramatyczną sytuacją mieszkańców powiatu mieleckiego dotkniętych powodzią, Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz informuje, że każdy kto chciałby pomóc może wpłacać dowolną kwotę na specjalnie uruchomione konto o numerze: 45 8642 1168 2016 6803 8306 0036 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Mielec.