Walne zebranie SIL Przedwisłocze

W niedzielę 10 października 2010r. w Woli Mieleckiej odbyło się coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przedwisłocze”.

Sprawozdanie, wybory, poparcie dla kandydatów do wyborów.

Prezes stowarzyszenia, Kazimierz Ogorzałek przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia od marca 2007r. do chwili obecnej, a następnie poinformował o woli złożenia rezygnacji z funkcji prezesa. Zebrani przyjęli sprawozdanie i w trakcie dyskusji podkreślili potrzebę dalszego prowadzenia działalności przez SIL. Jako główny problem w działalności SIL mówcy wskazywali brak chęci współpracy ze stowarzyszeniem ze strony samorządu gminnego. Pomimo to stowarzyszeniu udało się pisać dobre projekty, dzięki którym pozyskiwano środki na działania głównie w sferze edukacji i wychowania. Na prośbę uczestników zebrania Kazimierz Ogorzałek wycofał rezygnację z funkcji prezesa.

Na zebraniu wybrano do zarządu stowarzyszenia Małgorzatę Jastrząb - dyrektora Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.

Uczestnicy zebrania udzielili poparcia Kazimierzowi Gackowi, członkowi i współzałożycielowi stowarzyszenia kandydującemu na wójta Gminy Mielec. W krótkim wystąpieniu Kazimierz. Gacek podkreślił, że zawsze był zwolennikiem wspierania działalność stowarzyszeń i fundacji, w których społecznicy robią dużo dobra dla środowiska.
- jeśli zostanę wybrany na wójta będę pomagał w zakładaniu takich organizacji, oraz znajdę w budżecie środki na tzw. wkład własny dla organizacji piszących projekty w zakresie pożytku publicznego na rzecz mieszkańców naszej gminy - oświadczył Gacek.

Kandydat na wójta przedstawił kilka elementów ze swojego programu wyborczego począwszy od wykonywania kanalizacji, nowych chodników wraz z infrastrukturą dla potrzeb energetyki i telekomunikacji poprzez sposób rozwiązania problemu przedszkoli i żłobków aż do kształcenia społeczeństwa informatycznego i nowoczesnego zarządzania urzędem i całą gminą. Reformatorskie i nowatorskie, lecz zarazem dopracowane propozycje rozwiązań spotkały sie z uznaniem obecnych.

Stowarzyszenie poparło również swoich członków kandydujących w wyborach do Rady Powiatu; Daniela Pogodę i Zbigniewa Wicherskiego, oraz do Rady Gminy; Zbigniewa Hula, Jana Kołodzieja, Ireneusza Sienkiela i Janusza Grdenia.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „ Przedwisłocze”, zwane w skrócie SIL Przedwisłocze, jest pozarządową, samorządną organizacją społeczną działającą na rzecz mieszkańców sołectw Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany Rydzów, Rzędzianowice i Wola Mielecka powołane na zebraniu wyborczym 13 grudnia 2006 roku. Celem i zadaniem SIL „Przedwisłocze” jest aktywizacja społeczności wiejskich do rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i materialnym.

więcej informacji na stronie www.przedwislocze.internetdsl.pl
 

https://www.facebook.com/wolamielecka/