XI forum społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Tematem przewodnim XI forum było hasło „Szanse i zagrożenia rozwoju naszej szkoły”


Spotkania rodziców, nauczycieli, samorządu wiejskiego i uczniów w Woli Mieleckiej stały się już tradycją. Pierwsze forum społeczności szkolnej odbyło się 28 września 1997 roku i dyskutowano nad kierunkami rozwoju szkoły. Następne spotkania w ramach forum odbyły się na temat:

1998 - Szkolny System Wychowania
1999 - Komputeryzacja szkoły
2000 - Nasze wymagania edukacyjne
2001 - Program szkoły im. J.M.Ossolińskiego
2002 - Jak mierzymy efekty nauczania?
2003 - Profilaktyka wychowawcza - zadania
2004 - Praca pozalekcyjna szkoły
2005 - Strategia edukacji na lata 2007-2012
2006 - Jak wychowujemy?

Na XI forum oprócz rodziców, nauczycieli i uczniów przybyli zaproszeni goście: Jan Kołodziej przewodniczący Rady Gminy Mielec, Wiesław Bożek, Andrzej Klich - radni naszej gminy, samorząd wiejski z sołtysem Wiesławem Soboniem, rada rodziców. Uczestników forum powitała młodzież występami artystycznymi w języku angielskim i francuskim oraz tańcem latynoamerykańskim.

Tematem przewodnim XI forum było hasło „Szanse i zagrożenia rozwoju naszej szkoły”


Referat wprowadzający do dyskusji przedstawił dyrektor szkoły Kazimierz Ogorzałek.
- Celem forum jest pokazanie zbieżności kierunków rozwoju naszej szkoły z nowym modelem szkoły, ukazanie obszarów w których rozwój szkoły jest ograniczany barierami obiektywnymi, zewnętrznymi, ukazanie obszarów szkolnych w których następuje dynamiczny rozwój.

W 2000r. Unia Europejska ogłosiła tzw. Strategię Lidzbońską, której celem było m.in. zwrócenie uwagi na gospodarkę wiedzy i społeczeństwo wiedzy jako czynniki determinujące rozwój świata i Europy, aa dwa lata później w 2002r.w Barcelonie uszczegółowiono strategię i wyznaczono 3 cele strategiczne, które mają osiągnąć systemy edukacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej:

- Poprawa jakości i efektywności systemów edukacyjnych w UE.
- Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji.
- Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat.

W Polsce powstała Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013.


Edukacja przedszkolna
Na Woli Mieleckiej jest 81 dzieci w wieku 3-5 lat, do przedszkola uczęszcza zaledwie kilka co jest poniżej średniego wskaźnika krajowego /16,2 % na terenach wiejskich/. Barierą rozwoju tej formy edukacji na Woli Mieleckiej jest brak odpowiedniej bazy. W 1999 roku powstała strategia kompleksowego rozwoju bazy do edukacji w Woli Mieleckiej Powstała też makieta tej koncepcji. Władze gminy zezwoliły na wybudowanie pawilonu tylko nauczania początkowego – referował Kazimierz Ogorzałek.

Nowy model funkcjonowania szkoły zakłada
1.Stworzenie możliwości odrabiania lekcji pod opieką nauczycieli, uczestnictwo w różnych formach zajęć wyrównawczych oraz dostęp do biblioteki czy pracowni komputerowej.

2. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów we współpracy z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, wspieranie i motywowanie rozwoju zainteresowań oraz udzielanie pomocy uczniom szczególnie zdolnym, wzmocnienie roli szkoły jako lokalnego centrum kultury.
Czy jesteśmy nowocześni?
- w naszej szkole od 1 września do 31 grudnia realizujemy zajęcia pozalekcyjne w ilości 532 godziny na kwotę 13 300 zł. Są to środki pozabudżetowe pozyskane z 3 realizowanych projektów przez stowarzyszenia; Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze i Uczniowski Klub Sportowy Start. W ramach tych środków odbywa się nauka pływania, zajęcia sportowe, kółka techniczne, szachowe zajęcia logopedyczne i zajęcia z edukacji ekonomicznej. Część tych projektów realizujemy wspólnie ze szkołami podstawowymi obwodu naszego gimnazjum. W szkołach podstawowych w Podleszanach, Rzędzianowicach, Książnicach i Rydzowie jest realizowanych 358 godzin ze SIL Przedwisłocza. Wkrótce zostaną uruchomione specjalne środki na pracę z uczniem zdolnym z gimnazjalistami, którzy będą nas reprezentować na konkursach wojewódzkich.
- od 1 stycznia 2007 roku uruchomiona zostanie świetlica szkolna. Będę czynił starania aby w świetlicy pracowali nauczyciele, którzy będą pomagali uczniom porą popołudniwą przy odrabianiu lekcji. Cel jest ambitny , powinien otworzyć przed uczniami szansę eliminacji lub zmniejszenia opóźnień dydaktycznych uczniów.
- współpraca z organizacjami pozarządowymi jest szansą dla szkoły na jej rozwój jakościowy i ilościowy, materialny i niematerialny,
- szkoła pełni rolę lokalnego centrum kultury. Jest otwarta codziennie do 21 godziny, odbywają się w niej różne zajęcia dla młodzieży i dla dorosłych.


Szansą dla szkoły jest....
- zielone zaplecze na prawie 2 ha działce obejmujące stadion sportowy, boiska pomocnicze, park i tereny zielone. Oczywiście wymaga to nowoczesnego, mądrego zagospodarowania dla zdrowia fizycznego ok. 500 uczniów.
- wysokowykwalifikowana i mobilna zawodowo kadra pedagogiczna;13 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów, 9 nauczycieli jest egzaminatorami państwowymi w zakresie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury, 15 nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego.
- umacniająca się tradycja i obrzędowość szkolna poprzez kultowe formy w postaci Ossoliniad, Forum Społeczności Szkolnej czy Józefiad. Poprzez te formy szkoła się uspołecznia, nabiera siły i wyrazistości a uczniowie mogą prezentować swoje talenty i nabyte umiejętności. Zewnętrzną szansa dla szkoły są sojusznicy, rodzice , samorząd lokalny, instytucje para oświatowe z którymi współpracujemy. Jesteśmy otwarci na wszystkie wartościowe sygnały i idee.

Barierą rozwoju jest.
- niewystarczająca baza sportowa w budynku szkoły / 24 grup ćwiczebnych tj. 96 godzin tygodniowo na jednej sali gimnastycznej/. Nauczyciele lekcji wychowania fizycznego przedstawili wizję dobudowy pawilonu z płyt „atlantis”, jako zaplecza bazy sportowej.
W zakresie wychowania...
- mamy dobrą nie zepsutą młodzież Zagrożeniem w wychowaniu szkolnym może być brak roztropności w różnych działaniach profilaktyczno – wychowawczych. Mamy też dobry i skuteczny program wychowawczy oparty na literaturze amerykańskiej „Jak mówić aby dzieci nas słuchały i jak słuchać aby dzieci do nas mówiły” Jest plan aby wychowawcy spotkali się z rodzicami na wywiadówkach semestralnych i rozmawiali kolejny raz na temat metod wychowawczych wynikających z tego programu

Po co takie forum?
Jeśli występuje szczery przepływ informacji – dyrekcja mówi o przedsięwzięciach, aspiracjach, wizji a rodzice o swoich odczuciach to jest dobrze, a forum jest łącznikiem i motorem rozwoju.

Następnie rozpoczęła się dyskusja.
- pierwszoplanowym problemem według rodziców jest brak przedszkola. Posyłanie dzieci do przedszkola w Mielcu związane jest z podwyższonymi opłatami , oraz uciążliwością dowozu dzieci, dlatego powstanie przedszkola jest sprawa pilną
- zbyt mała sala gimnastyczna nauczania początkowego dla najmłodszych dzieci, które potrzebują ruchu dla prawidłowego rozwoju fizycznego.
- jest potrzeba społecznego wsparcia dla działań dyrekcji szkoły.

Odpowiedzi na pytania udzielił przewodniczący Rady Gminy Jan Kołodziej , który powiedział: koncepcja utworzenia przedszkola w Woli Mieleckiej jest na etapie ujęcia kosztów dokumentacji w przyszłorocznym budżecie gminy, a oddanie do użytku obiektu to okres około dwóch lat, dlatego na obecną chwilę celowe byłoby utworzenie przedszkola w zaadoptowanej klasie lekcyjnej, co wiązałoby się z dwuzmianowością.
Na zakończenie Forum Kazimierz Ogorzałek stwierdził, że jeśli jest obietnica , że w przeciągu dwóch lat zostanie wybudowane przedszkole, to uruchomi program adaptacji pomieszczenia na jeden oddział dla przedszkola z dniem 1 września 2008 r.

W XI forum społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej wzięło udział ponad 300 rodziców.