Pierwsza Komunia Święta, Bierzmowanie, pogrzeby w diecezji tarnowskiej

Od 17 maja większe limity osób w kościołach
Na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki wyjaśnił, jak będzie wyglądał kolejny, III już etap odmrożenia gospodarki, w ramach którego rząd zaplanował otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich, ale także gastronomii, szkół, czy zwiększenie liczby wiernych, która jednoczasowo może uczestniczyć we mszy świętej. Decydująca jest tu powierzchnia danego kościoła.

Dotychczasowe przepisy mówiły o jednej osobie na 15m2 danej świątyni, obecnie limit zmniejszono do 10m2. Rzecz jasna trudno stosować się do tak sformułowanego prawa - wierny nie musi znać powierzchni pobliskiego kościoła, trudno też, żeby przed wejściem policzył współtowarzyszy modlitwy.
Premier podczas środowej konferencji nie krył, że dopuszczenie do uczestnictwa we mszach większej liczby osób ma związek z przypadającą w niedzielę 18 maja setną rocznicą narodzin Jana Pawła II.
Przypomnijmy, że z księży odprawiający msze święte został zdjęty obowiązek zakrywania nosów i ust maseczkami ochronnymi, który obowiązuje w Polsce od 16 kwietnia we wszystkich miejscach publicznych.

Komunikat w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania
[14.05.2020]
1. W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.
2. Wskazania szczegółowe dla kandydatów i ich rodzin:
a) O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydują rodzice lub opiekunowie prawni;
b) Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi;
c) Ze względu na ograniczenia co do ilości wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem bierzmowania.
3. Wskazania organizacyjne dla proboszczów i dziekanów:
a) W ramach dekanatu organizacją uroczystości zajmuje się ksiądz dziekan, który konsultuje się w ww. sprawie z proboszczami;
b) Po ustaleniu szczegółów (podział na grupy, miejsca) ksiądz dziekan ustala bezpośrednio z szafarzem sakramentu datę i godzinę udzielenia sakramentu bierzmowania;
c) Harmonogram udzielania sakramentu bierzmowania (bez wskazanych dat), opublikowany na stronie Wydziału Katechetycznego, określa, który biskup jest szafarzem sakramentu bierzmowania w danym dekanacie.
d) Proboszczowie powinni zatroszczyć się o przygotowanie bezpośrednie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
4. Egzaminy z wiedzy religijnej, przeprowadzane tradycyjnie na zakończenie klasy siódmej, zostają przeniesione na przyszły rok szkolny.
Ks. Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego
Harmonogram udzielania sakramentu bierzmowania - KLIKNIJ TUTAJ


Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych
[14.05.2020]

Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych oraz mając na uwadze kierowane przez nich prośby o zezwolenie na celebrację pogrzebu z trumną w kościele („stacja w kościele”) postanawiam, niniejszym dekretem, dopuścić taką możliwość przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Nadto przypominam, że ciała osób zmarłych na choroby zakaźne wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia winny być grzebane według specjalnych procedur, w tym bez możliwości wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy cmentarnej.
Ponadto, mając na uwadze troskę o zbawienie dusz, zezwalam duszpasterzom na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Tarnów, 14.05.2020.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI


Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r.
[AKTUALIZACJA 04.05.2020]
W związku ze zmieniającą się sytuacją, dotyczącą m.in. zmniejszenia się obostrzeń co do liczby uczestników nabożeństw w kościołach, a także z licznymi zapytaniami wiernych i duszpasterzy w sprawie możliwości organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu i miesiącach wakacyjnych, zmianom ulegają niektóre zapisy komunikatu, który w aktualnej wersji brzmi:
1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce uroczystości pierwszokomunijne w maju nie będą organizowane.
2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.
3. Istnieje możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (oraz miesiącach wakacyjnych), przy czym decyzja o organizacji tych uroczystości będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować przepisy państwowe co do ilości osób mogących przebywać na nabożeństwie w kościele oraz wszelkie inne środki ostrożności. Uroczystości pierwszokomunijne mogą odbywać się nie tylko w niedziele, ale w zależności od potrzeby (podział na kilka grup) również w dni powszednie. Dzieci, których rodzice nie zdecydują się wziąć udziału w uroczystościach w wyżej wymienionym okresie, mają prawo przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w ustalonym z proboszczem parafii późniejszym terminie.
4. Katecheci, korzystając z możliwości katechezy zdalnej i kontaktu przy pomocy dostępnych środków komunikacji internetowej z dziećmi, które przygotowują się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej, powinni podjąć z nimi temat przesunięcia terminu tej uroczystości, aby przyjęły to ze zrozumieniem. Czas przeznaczony na katechezę zdalną można wykorzystać m.in. na opracowanie scenariusza liturgii uroczystości pierwszokomunijnych, aby nie mnożyć tzw. prób tuż przed uroczystością a w ich miejscu odbyły się przede wszystkim spotkania formacyjne i przygotowanie bezpośrednie.
5. W związku z tymczasowym zawieszeniem w parafiach wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetę lub proboszcza.
6. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych.
7. Treść komunikatu może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji w Polsce.